آدرس : تهران – خیابان انقلاب – چهار راه کالج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – سالن آمفی تئاتر دانشگاه

دانلود کروکی محل برگزاری

 

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – چهار راه کالج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – سالن آمفی تئاتر دانشگاه

دانلود کروکی محل برگزاری