اکنون که مفاهیم و عناصرخبر مشخص شد باید تفاوت آنرابا تفسیر بیان کرد تا تا در مورد انهاابهامی پدید نیاید.همان طور گفته شد خبر عبارت از اعلام و بیان وقایع و نقل افکار اندیشه های دیگران است .در صورتی که تفسیر مظهر قضاوت و عقاید افراد درباره وقایع اجتماعی است. بدین طریق می توان گفت که در تفسیر بر عکس خبر که شامل جنبه های عینی وقایع است باظهار نظر اشخاص و بررسی ارزیابی قضاوت عمومی توجه می گردد مثلا اگر به مناسبتی یک رزه چند هزار نفری در خیابان های شهر ترتیب داده شود خبرنگاری که وظیفه تهیه خبر را به عهده دارد باید جریان عینی برگذاری این رژه را با توجه به تجمع شرکت کنندگان محل حرکت افراد و سخنرانی های احتمالی رهبران انان به ترتیبی که به چشم خویش دیده و به گوش خود شنیده است در روزنامه منعکس سازد. در این صورت انعکاس عینی این رژه جنبه خبری خواهد داست ولی اگر در مورد رزه مذکور در روزنامه اظهار نظر شود عده شرکت کنندگان در این مراسم کمتر یا بیشتر از عده واقعی معرفی گردد از برگذاری رژه قدر دانی یا اظهار تاسف شود و شعار ها و سخنرانی های آن مورد ثحسین یا انتقاد قرار گیرد یا عقاید شخصی در مورد آن منعکس گردد . در این حال موضوع جنبه تفسیری پیدا خواهد کرد.

باید در نظر داشتکه تفسیر و تحلیل خبر فوق اساسش دارد تشریح و تحلیل خبر در واقع بین مفصل و مشروح عناصر عینی آن می باشد و چگونگی واقعه را بطور دقیق آشکار می سازد در صورتی که در تفسیر راجع به رویدادها اظهار نظر شخصی می شود.

باید در نظر داشت که مساله عینی و واقعی بودن اخبار در حرفه های مطبوعاتی اهمیت اساسی دارد و اصولا  وظیفه هر خبرنگار آن است که در بیان وقایع جانب بی طرفی کند و مانند یک شاهد بی غرض دیدنی ها و شنیدنی های خود را برای افراد نقل نماید. افراد نقل باید خبر نگار در ثقل حوادث باید از قضاوت شخصی پرهیز کند  و ارزیابی ها و قضاوت های عمومی را منتشر سازد و اگر هم گاهی اظهار نظری می کند موظف است آن را از اصل خبر و نظریات عمومی مجزا سازد.

مساله حفظ بی طرفی دز نگارش اخبار در بعضی کشورهای خارجی مخصوصا در ممالک انگولوساکسون یک ایین خاص خبرنگاری پدید آورده است که به موجب آ« هیچ خبرنگاری حق ندارد در مورد وقایع قضاوت کند و تفسیر بنویسد. زیرا مقاله نویسی وظیفه افراد متخصص است  افرادی که در نگارش اصل اخبار همکاری ندارند وفقط به تهیه مقاله و تفسیر می پردازند و بنابراین در اظهار نظر های خود آزادند.شهار مخصوص مطبوعات انگولوساکسون در این مورد چنین خلاصه می شود:

“خبر مقدس است ولی تفسیر آزاد می باشد”

شک نیست که مطبوعات در عین حال اخبار را منتقل می کنند باید تفسیرهایی هم منتشر سازند زیرا خبر و تفسیر لازم وملزوم یکدیگرند و خوانندگان به هر دو احتیاج دارند ولی مطبوعات ناچارند در تهیه تفسیرهای خود همیشه جانب احتیاط را رعایت کنند. چون قضاوت در مورد حوادث و وقایع همانطور که اشاره شد مطعلق به همه افراد جامعه است و اگر روزنامه نگاری بخواهد بدون در نظر گرفتن افکار و عقاید عمومی فقط نظر شخصی خود را به عنوان تفسیر بیان کنند به حقوق مردم تجاوز خواهد شد.

به علاوه روزنامه ها در منعکس یاختن نظریات عموم ینیز باید جنبه احتیاط را حفظ کنند زیرا نظریات و عقاید عامه همیشه یکسان و متجانس نیست و اثبات درست بودن آن نیز بسیار مشکل است.

بنابراین چون قضاوت جنبه شخصی و اعتباری دارد باید در کار روزنامه نگاری خبر دادن و تفسیر کردن را از هم تفکیک کرد و به همین علت است که اکنون در روزنامه های معتبر جهان برای تحقق این موضوع کوشش فراوان صورت می گیرد. باید دانست که تمایل طبیعی افراد همیشه طرفدار ترکیب وقایع عینی با قضاوت های شخصی است ولی روزنامه نگار بر خلاف این تمایل باید خبر و تفسیر را از هم جدا سازد و مانند دانشمندی که در لابراتوار خود بدون توجه به خارج مشغول کار است فقط جنبه های عینی را در نظر بگیرد و هرگز قضاوت شخصی خویش را با خبر مخلوط نسازد.