خبر با ليد شروع مي‌شود. ليد خلاصه داستان است و شر خبر جريان كامل آنرا بيان مي‌كند، وقتي اجرا خبر بطور واضح و روشني در ليد آمده باشند شرح خبر عبارت از توضيح ‌و بيان تفصيلي يك يك اين اجزا است . اين طرح بويژه هنگاميكه داستان خبر شرح بدون كم وكاست يك واقعه يا عمل باشد بخوبي قابل اجراست.

در نگارش خبر مطالب كوچكي كه در ليد خبر جائي براي انعكاس پيدا نكرده‌اند نبايد از  نظر دور بمانند و براي آنها نيز بايد  در متن خبر جاي مناسبي در نظر گرفته شود.

اهميت زمان و سرعت در كار نويسندگي مطبوعات شيوه‌هاي خاصي را در نگارش آن ايجاب مي‌كنند. علاوه بر سبك‌هاي گوناگون كه در نوشتن خبر وجود دارد، شرايط خاص مطبوعات پر دامنه اعم از مطبوعات نوشتني، شنيدني و ديدني مسائل مشتركي را پديد مي‌آورد كه در هر سبك نگارشي بايد ملحوظ گردد.

نگارش ساده  و روان مطلب، بكار نبردن كلمات و عبارات دشوار و دور از ذهن، استفاده از جملات كوتاه و قاطعيت كلام قسمتي از اين مسائل است كه در گذشته به آن اشاره شده است.

آنچه در اينجا با ين مطلب بايد اضافه كرد اين است كه براي هر يك از اجزاء خبر يك يا چند پاراگراف مستقل – پسته به اهميت موضوع-تخصيص داده  شود بعبارت ديگر خبر طوري نوشته شود كه هر يك از اجزاء آن در يك يا چند پاراگراف خاتمه بايد و مطالب اين پاراگرافها با موضوعات پاراگرافها قبلي يا بعدي آن ارتباطي نداشته يا ارتباط اندكي داشته باشند.

اين طرز نگارش به دبيران و مسئولان مطبوعات كه تصميم نهائي را درباره خبر يا گزارش مي‌گيرند اجازه مي‌دهد بسادگي قسمتهاي از آنرا كه زائد يا كم اهميت تشخيص مي‌دهند با مختصر اصلاحي و حتي بدون دست بودن در آن حذف كنند بدون آنكه مطالب باقي مانده نامفهوم يا ناقص شود. در بيشتر روزنامه‌هاي روزانه و سرويس‌هاي خبري راديو و تلويزيونها غالباً  از اين رو به  استفاده مي‌شود بدين معني كه مسئولان اين بخش‌ها در موارد بسيار مجبور مي‌شوند پاره‌اي از قسمتهاي خبر را قطع كنند تا خبر با اندازه دلخواه و لازم در بيايد.

گاهي بريدن خبر تا آنجا پيش‌مي‌رود كه از خبر فقط ليد آن يعني مهمترين قسمت  و خلاصه داستان باقي مي‌ماند و ازتمام قسمتهاي ديگر  آن صرفنظر مي‌شود.

قطع خبر به تنها در قسمت تحرير به مطبوعات بلكه در سرويس صفحه‌بندي نيز ممكن است پيش آيد. در صورتيكه خبر ارسالي در موقع صفحه بندي بزرگتر از ميزان جائي باشد كه براي آن تخصيص  داده شده است دبير صفحه قسمت زائد را بناچار كم خواهد كرد.

بدينجهت بكار بستن «پاراگرانهاي مستقل» در كار روزنامه‌نگاري اهميت زياد دارد و بسياري  از دشواريهاي را كه از  نظر زماني  براي روزنامه‌نگاران مطرح است از بين مي برد .

جاده كن بار ديگر قرباني گرفت

پاراگرف اول: ليد

برادر و خواهري در تصادف جاده كن  كشته شدند. اين حادثه غروب ديروز در ده كيلومتري تهران رخ داد و خواهر و برادري مصطفي و عذرا‌تجارزادگان كه با اتومبيل به كن  مي رفتند، در تصادف با كاميون بقتل رسيدند. پاراگرف دوم به موجب گزارش مأموران نيروي انتظامي كن ساعت پنج و نيم بعد از ظهر ديروز اتومبيل اتوپارت، هنگامي كه با‌تفاق خواهرش عذرا‌تجارزادگان  از تهران بسوي كم در حركت بود. در 13 كيلومتري جاده با كاميون شماره 2441 تهران-12 كه راننده آن سركيس  سر كيسي بود تصادف  كرد.

پاراگرف سوم

در اين حادثه مصطفي  تجارزادگان  و خواهر19 ساله‌اش كه دانش آموز سال پنجم  دبيرستان بود بشدت مجروح شدند. يكي از كارگران سازمان آب تهران نيزه سوار كاميون بود زخمي كرديد.

پاراگراف چهارم

مجروحين بوسيله مأموران ژاندارمري كه به بيمارستان منتقل  شدند ولي مصطفي و مدار پيش از رسيدن به بيمارستان جان سپردند.

پاراگراف پنجم

بستگان مقتولين حادثه جاه كن شب گذشته خبرنگار كيهان گفتند: مصطفي هر روز مصر به مدرسه خواهرش مي رفت و اورا همراه خود بخانه مي‌آورد امروز نيز مطابق معمول او را بخانه مي‌آورد كه دچار اين حادثه شدند.

پاراگراف ششم.

جاده كن بعلت تاريكي و پيچ و خم غير فني بارها شاهد تصادفات خونيني بود، و طبق آماري كه بدست آمده است طي چند ماه گذشته نه نفر بر اثر تصادف در اين جاده بقتل رسيده‌اند.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود در اين خبر از پايين به بالا پاراگرافهاي ششم و پنجم كاملاً مستقلند و مي‌توان هر يك از آنها و يا  هر دو را بدلخواه از خبر حذف كرد بدون آنكه لطمه مهمي بر خبر وارد شود.

پاراگرافهاي چهارم و سوم مكمل پاراگرافهاي پيشين مي‌باشند و حذف آنها با مختصر اصلاحي در پاراگرافهاي  بالاتر امكان پذير است. مثلاً اگر پاراگراف چهارم را قطع كنيم بايد پاراگراف سوم را بدين صورت اصلاح كرد:

در اين حادثه مصطفي نجارزادگان و خواهر 19 ساله اش كه دانش اموز سال پنجم دبيرستان بود كشته شدند. يكي از كارگران سازمان آب تهران نيز كه سوار كاميون بود زخمي گرديد.

حذف پاراگراف سوم نيز در صورتي كه پاراگرفا چهارم را حفظ كنيم ممكن است. اگر بخواهيم پاراگراف سوم و چهارم هر دو را از خبر جدا كنيم بايد به آخر پاراگراف دوم جمله كوتاهي چون: شدت تصادف به حدي بود كه هر دو سرنشين اتومبيل جان سپردند، بيفزائيم.

حذف كليه پاراگرافها از پاراگراف دوم به بعد نيز امكان پذير است و در اين صورت ليد خبر به شكل يك خبر خلاصه باقي خواهد ماند.