در نگارش خبرهای فوری خبرگزاریها و همچنین خبرهایی که خبرگزاران اختصاصی از خارج ارسال می دارند قبل از شروع متن اصلی در ابتدا آن محل ارسال خبر تاریخ ارسال خبر و منبع و ماخذ خبر(خبر گزاری یا خبرنگار ) قید می گردد:

مثال: لندن – 11 ژانویه – رویتر

اصفهان – 20 دی خبرنگار رسالت

1-     محل ارسال خبر:

باید در نظر داشت که که محل ارسال خبرالزاما همان محل وقوع حادثه نیست و در مورد عناصر سازنده خبر جوابگوی سوال کجا نمی باشد. در بسیاری از موارد محل وقوع حادثه غیر از محلی است که خبر از آنجا ارسال می شود بنابراین علاوه بر محل ارسال خبر که در ابتدای آن ذکر می شود محل وقوع رویداد باید حتما در متن خبر روشن شود ولی نباید فراموش کرد که اگر خبری در محل انتشار روزنامه تهیه شود موقع چاپ ذکر محل تهیه در ابتدا آن لازم نیست.

2-     تاریخ ارسال خبر:

همانطور که محل ارسال خبر ممکناست با محل وقوع فرق داشته باشد تاریخ ارسای آن نیز همیشه با تاریخ وقوع یکسان نیست بنابراین تاریخ ارسال نیز نمی تواند موقع نگارش خبر ،جوابگوی سوال “کی- چه موقع؟ “قرار گیرد زیرا اقلب اتفاق می افتد که حادثه یک یا چند روز قبل از ارسال پیش می آید بدین طریق لازم است تاریخ وقوع دقیقا در متن خبر مشخص گردد.

3-     منبع و ماخذ خبر:

منظور از منبع و ماخذ، خبرنگار یا خبرگزاری است. احتیاج به توضیح نیست که منبع و ماخذ خبر شاخص اعتبار و صحت آن می باشد به همین علت است که روزنامه ها اغلب آنرا رعایت می کنند.