انواع گزارش های ارسالی

گزارش های ارسالی خبرگزاریها و همچنین خبرهای تلگرافی خبرنگاران اختصاصی مطبوعات از لحاظ اعلام بیان و تشریح وقایع جاری شامل مراحل و انواع گوناگون می باشد

1-     خبر فوری:

خبرنگاران خبرگزاری ها و خبرنگاران اختصاصی وسایل ارتباطی بمحض اطلاع از وقوع یک رویداد مهم ابتدا در یک خبر سریع سه تا پنج کلمه ای بنام flash  که به فارسی می توان آنرا فوری یا برق آسا نامید به خبر گویندگان هشدار می دهند و بعد جریان بسیار مختصر واقعه را مخابره می کنند و سپس با آگاهی های بیشتر اطلاعات تکمیلی را ارسال می دارند و بالاخره با وقوف به چگونگی کامل واقعه و اطمینان قاطع نسبت به آن جریان مشروح و مفصل واقعه را مخابره می نمایند بنابراین بعد از خبر سریع سه تا پنج کلمه ای سایر اخباری را که در مراحل مختلف ارسال می گردد می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد.

2-     گزارش کوتاه یا بولتن:

بولتن یک خبر کوتاه چند سطری است که در عین مختصر بودن عناصر عناصر اصلی واقعه را مشخص می سازد و حدالامکان به سوال های مربوط به آن(که؟کی؟کجا؟چه؟چرا؟و چگونه؟ ) پاسخ می دهد.خبرهای معمولی روز که احتیاج به تشریح و تفصیل فراوان ندارند به صورت بولتن مخابره می شوند و در مطبوعات به شکل خبر کوتاه که در صفهات آینده بررسی خواهد شد منتشر می گردند.

3-     خبر تکمیلی:

بعد از وقایع که ابتدا به صورت بولتن مخابره شده اند به واسطه اهمیت آن از طرف خبرنگاران تکمیل می گردند و به تدریج بطور مفصل تر ارسال مس گردند.گزارش های خبرنگاران که از طرف خبرگزاری ها درچند قسمت دنباله دار مخابره می شوند شبیه بولتن هایی هستند که جنبه های متعارض و تکراری آن حذف گردیده است و جزئیات تازه ای به آن اافزوده شده است به طوری که با مطالعه مجموع ان می توان  چگونگی کامل واقعه را درک کرد .

4-     خبر ترکیبی:

در مورد برخی وقایع مهم و پر پیچ و خم خبرنگاران یا سرویس های خبری آژانس های عناصر و عوامل مختلف و جزئیات خبری متعددی را که به تدریج بدست آمده است جمع آوری می کنند و پس از تصحیح وتنظیم دقیق همه را با هم ترکیب می نمایند و به صورت مطلب خبری واحدی ارسال می دارند.

بدین طریق جریان واقعه که در مراحل قبلی ضمن خبرهای گوناگون گزارش داده شده است حالت پراکندگی خود را از دست می دهد و در یک گزارش تشریحی تجانس و هماهنگی پیدا می کنند.