در صورتی که خبرنامه را کامل مشاهده نمیکنید اینجا کلیک کنید

 • آشنایى با تعریف و مشخصه هاى پروژه و مدیریت پروژه
 • آشنایى با مراحل و فرایندهاى مدیریت پروژه
 • آشنایى با حوزه هاى ۹ گانه مدیریت و برنامه ریزى محدوده، هزینه، کیفیت
 • منابع انسانى، ریسک، زمان، ارتباطات، تدارکات و یکپارچگى پروژه
 • آشنایى با ساختار شکست کارWBS
 • راهبرى، هماهنگى و کنترل پروژه

 • مدیران پروژه ها و برنامه ها على الخصوص مدیران پروژه هاى مهندسى – خرید – ساخت
 • مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزى و کنترل پروژه سازمان ها
 • فرادى که خود را براى آزمون PMP آماده می کنند.


در انگلستان PMI Chapter رئیس
Skema و Esclille عضو هیأت علمى دانشگاه
(PMI R.E.P) انگلستان Valense مدیر عامل شرکت
Ecole Polyfinance استرالیا و دانشکده UTS ، استاد مدعو دانشگاههاى هنلى انگلستان
مخابرات حمل و نقل ،ITبیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در شرکتهاى ساختمانى، خدمات مالى
John Wiley مولف کتب مدیریت پروژه انتشارات
مشاور پیاده سازى مدیریت پروژه و طرح در سازمان هاى مختلف در اروپا و آمریکاى شمالى

ثبت نام رایگان آزمون PMP و کلاس پیشرفته ۵ روزه آماده سازى، در صورت کسب امتیاز ۹۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

عضویت رایگان در انستیتو مدیریت پروژه آمریکا در صورت کسب امتیاز بالاى ۸۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

در انتهای دوره گواهینامه ای به ارزش ۳۵PDU پیش نیازحظور و تمدید گواهینامه PMP به کلیه حاظران اعطا میگردد

با مدرک حرفه ای مدیریت پروژه آشنا شوید

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

www.aryanapm.com

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

info@aryanapm.com در صورتی که خبرنامه را کامل مشاهده نمیکنید اینجا کلیک کنید

 • آشنایى با تعریف و مشخصه هاى پروژه و مدیریت پروژه
 • آشنایى با مراحل و فرایندهاى مدیریت پروژه
 • آشنایى با حوزه هاى ۹ گانه مدیریت و برنامه ریزى محدوده، هزینه، کیفیت
 • منابع انسانى، ریسک، زمان، ارتباطات، تدارکات و یکپارچگى پروژه
 • آشنایى با ساختار شکست کارWBS
 • راهبرى، هماهنگى و کنترل پروژه

 • مدیران پروژه ها و برنامه ها على الخصوص مدیران پروژه هاى مهندسى – خرید – ساخت
 • مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزى و کنترل پروژه سازمان ها
 • فرادى که خود را براى آزمون PMP آماده می کنند.

 
در انگلستان PMI Chapter رئیس
Skema و Esclille  عضو هیأت علمى دانشگاه
(PMI R.E.P) انگلستان Valense مدیر عامل شرکت
Ecole Polyfinance استرالیا و دانشکده UTS ،  استاد مدعو دانشگاههاى هنلى انگلستان
مخابرات حمل و نقل ،ITبیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در شرکتهاى ساختمانى، خدمات مالى
John Wiley  مولف کتب مدیریت پروژه انتشارات
مشاور پیاده سازى مدیریت پروژه و طرح در سازمان هاى مختلف در اروپا و آمریکاى شمالى

ثبت نام رایگان آزمون PMP  و کلاس پیشرفته ۵ روزه آماده سازى، در صورت کسب امتیاز ۹۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

عضویت رایگان در انستیتو مدیریت پروژه آمریکا در صورت کسب امتیاز بالاى ۸۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

در انتهای دوره گواهینامه ای به ارزش ۳۵PDU  پیش نیازحظور و تمدید گواهینامه PMP  به کلیه حاظران اعطا میگردد

با مدرک حرفه ای مدیریت پروژه آشنا شوید

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

www.aryanapm.com

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

info@aryanapm.com