ابراز نگرانی خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران از در زمین ماندن پیاز ها و گوجه فرنگی ها !
ابراز نگرانی خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران از در زمین ماندن پیاز ها و گوجه فرنگی ها !

ذره بین – در خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران در بخشی با عنوان «بدون شرح» که این هم در نوع خود جالب است، آمده است : در سال جدید هزاران تن پیاز در دل زمین باقی ماند … گوجه فرنگی هم حکایتی مشابه دارد !  

ذره بین – در خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران در بخشی با عنوان «بدون شرح» که این هم در نوع خود جالب است، آمده است :

در سال جدید هزاران تن پیاز در دل زمین باقی ماند …

گوجه فرنگی هم حکایتی مشابه دارد !