ارائه کتب الکترونیک در کنفرانس هشتم، فرصت یا تهدید؟! – نظرات شما
ارائه کتب الکترونیک در کنفرانس هشتم، فرصت یا تهدید؟! – نظرات شما

ذره بین – همانطور که دوستان حاضر در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع هم مشاهده نمودند، در این کنفرانس برای اولین بار غرفه ای جهت ارائه کتب الکترونیک به زبان انگلیسی برپا شده بود. نظر شما در این خصوص چیست؟

ذره بین – همانطور که دوستان حاضر در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع هم مشاهده نمودند، در این کنفرانس برای اولین بار غرفه ای جهت ارائه کتب الکترونیک به زبان انگلیسی برپا شده بود.

نظر شما در این خصوص چیست؟