از آن ها باید نوشت./ سردبیر
از آن ها باید نوشت./ سردبیر

چند روز پیش ایمیلی از یکی از دوستان رسید، برگی از دفتر خاطرات مهندسی صنایع کشور، عکس هایی از دانشجویانی که زمانی هسته اولیه انجمن مهندسی صنایع ایران را تشکیل دادند، زیر برخی عکس ها اسم هم نوشته شده بود، برخی اسم ها آشناست، همه آمده اند تا کاری بکنند، چقدر چهره ها جوان است، […]

چقدر چهره ها جوان است، و چقدر همه خوشحالند

چند روز پیش ایمیلی از یکی از دوستان رسید، برگی از دفتر خاطرات مهندسی صنایع کشور، عکس هایی از دانشجویانی که زمانی هسته اولیه انجمن مهندسی صنایع ایران را تشکیل دادند، زیر برخی عکس ها اسم هم نوشته شده بود، برخی اسم ها آشناست، همه آمده اند تا کاری بکنند، چقدر چهره ها جوان است، و چقدر همه خوشحالند …

در این فکرم که آن روز که شور جوانی این چهره ها بالا گرفت و خواستند انجمن داشته باشیم، به چه می اندیشیدند …

و حالا هر یک کجا هستند؟ چه می کنند؟ و اندیشه هایشان چه شد؟ …

در آینده از آن ها خواهیم نوشت.

سردبیر