از سوی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات اعلام شد  : “نتایج دومین مسابقه تحقیق در عملیات دانشجویی کشور “
از سوی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات اعلام شد  : “نتایج دومین مسابقه تحقیق در عملیات دانشجویی کشور “

این مسابقه دانشجویی کشوری که دور اول آن در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شده بود، برای دومین بار در پژوهشکده تحقیق در عملیات با شرکت ۱۸ تیم ( ۱۲ (دوازده) تیم در مقطع کارشناسی ارشد و ۶ (شش) تیم در مقطع کارشناسی ) از دانشگاههای مختلف کشور برگزار گردید. آمارها نشان می دهد تعداد […]

این مسابقه دانشجویی کشوری که دور اول آن در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شده بود، برای دومین بار در پژوهشکده تحقیق در عملیات با شرکت ۱۸ تیم ( ۱۲ (دوازده) تیم در مقطع کارشناسی ارشد و ۶ (شش) تیم در مقطع کارشناسی ) از دانشگاههای مختلف کشور برگزار گردید. آمارها نشان می دهد تعداد تیم های شرکت کننده در این مسابقه نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است.

طی این مسابقه دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد مقام اول را کسب نمودند.

جزییات بیشتر در :

http://www.iors.ir/find.php?item=1.61.129.fa