بنا بر اعلام دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع اسامی سخنرانان کلیدی کنفرانس به شرح زیر است : دکتر بهرخ خوشنویس استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی Dr.Volker Ronge رییس سابق دانشگاه برگیشه و وپرتال آلمان Dr.Alistair  Clark استاد دانشگاه بریستول انگلستان

بنا بر اعلام دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع اسامی سخنرانان کلیدی کنفرانس به شرح زیر است :

دکتر بهرخ خوشنویس

استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

Dr.Volker Ronge

رییس سابق دانشگاه برگیشه و وپرتال آلمان

Dr.Alistair  Clark

استاد دانشگاه بریستول انگلستان