سال فقط 365 روز دارد در حالی که 1-  در سال 52 جمعه داریم جمعه ها برای استراحت است!! 313  باقی می ماند. 2- حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی است که 263 روز می ماند. 3-  در هر روز 8 ساعت برای خواب که در سال میشه 122 روز!!  141 روز باقی می ماند. 4- […]

سال فقط 365 روز دارد در حالی که

1-  در سال 52 جمعه داریم جمعه ها برای استراحت است!! 313  باقی می ماند.

2- حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی است که 263 روز می ماند.

3-  در هر روز 8 ساعت برای خواب که در سال میشه 122 روز!!  141 روز باقی می ماند.

4- یک ساعت تفریح در روز برای سلامتی لازم است که در سال 15 روز می شود و 126 می ماند.

5- دو ساعت هم برای صرف غذا در روز که در سال 30 روز می شود و 96 روز برای درس خوندن باقی می ماند!

6- یک ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار و 15 روز در سال می شود و 81 روز باقی می ماند!

7- روز های امتحان دست کم 45 روز سال را به خود اختصاص می دهند و 36 روز از سال باقی می ماند!

8- 30 روز تعطیلات عید بنابراین 6 روز در سال باقی می ماند!

9- در سال حداقل سه روز بیمار می شویم پس 3 روز باقی می ماند!

10- امور شخصی و فیلم و غیره لااقل 2 روز در سال را لازم دارند که فقط یک روز در سال باقی می ماند!!!

11- یک روز باقیمانده هم روز تولد شماست.

منبع : احسان صحرای – موفقیت