بر طبق آخرین نتایج اعلام شده از ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که همه ساله از انجمن های علمی کشور به عمل می آید انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بر اساس شاخص های کلانی همچون : انتشارات، همایش هاو گردهمایی ها، تلاش های مبتکرانه ، خدمات اجتماعی و عضویت،  با کسب امتیاز […]

بر طبق آخرین نتایج اعلام شده از ارزیابی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که همه ساله از انجمن های علمی کشور به عمل می آید انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بر اساس شاخص های کلانی همچون : انتشارات، همایش هاو گردهمایی ها، تلاش های مبتکرانه ، خدمات اجتماعی و عضویت،  با کسب امتیاز ۴۹ به رتبه B  ارتقا یافت.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع اطلاعات غیر رسمی حاکی از آن است که شاخص ها برای ارزیابی های آینده با تغییراتی روبرو خواهد شد.