به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران تبصره های پیشنهادی خود را برای ملحوظ شدن در قوانین برنامه ۵ ساله و یا بودجه‌های سنواتی کل کشور و مصوبات و آیین نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران به شرح زیر ارایه می نماید : تبصره‌های پیشنهادی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰: […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران تبصره های پیشنهادی خود را برای ملحوظ شدن در قوانین برنامه ۵ ساله و یا بودجه‌های سنواتی کل کشور و مصوبات و آیین نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران به شرح زیر ارایه می نماید :

تبصره‌های پیشنهادی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰:

تبصره ۱: به منظور ارتقای بهره‌وری از منابع سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی ملی و استانی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا یک در هزار بودجه طرح را برای فراگیری آموزشهای مدیریت پروژه، توسعه دانش و مهارت مجریان و مدیران پروژه‌های ملی و استانی هزینه کنند.

تبصره ۲: در سال ۱۳۹۱ معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است اجرای استاندارد مدیریت پروژه را در شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی پروژه محور، الزامی نموده و ضمن بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی و حرفه‌ای ذیربط، مانند انجمن پروژه ایران، الزامات و مشوقهای لازم را برقرار نماید.

تبصره ۳: دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی پروژه محور در سال ۱۳۹۱ موظفند در واگذاری پروژه‌های جدید عمرانی صرفا” از مشاوران و پیمانکارانی که استاندارد مدیریت پروژه را مراعات می‌نمایند، دعوت بعمل آورند و اخذ گواهینامه مدیریت پروژه‌ برای مجریان و مدیران پروژه‌های ملی و استانی را الزامی نمایند.

همچنین این انجمن اعلام نموده است کلیه متخصصین این حوزه می توانند نظرات خود را در این خصوص از طریق کانال های ارتباطی زیر به دست مسولین انجمن مدیریت پروژه ایران برسانند.

Email:  info@ipma.ir

Tel:(021) 81032232

اطلاعات بیشتر در :

http://www.ipma.ir/content/view/153/2/