اگر نمی توانید تصاویر را ببینید اینجاکلیک کنید.

اولین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه در ایران

مشاهده کاتالوگ آنلاین همایش

www.apmco.org

۸۸۳۴۸۴۹۸ – ۸۸۳۴۸۴۹۱ – ۸۸۳۴۲۹۰۸

info@apmco.org