کتاب استاندراد مدیریت انرژی ISO 50001:2011 توسط انتشارات فن آوران منتشر شد این کتاب که با ترجمه روان دکتر وحید مشیرنیا به چاپ رسیده است ترجمه ای از اولین استاندارد مورد تایید ایزو در زمینه مدیریت انرژی است که در ژوین  ۲۰۱۱ تدوین و منتشر شده است.

کتاب استاندراد مدیریت انرژی ISO 50001:2011 توسط انتشارات فن آوران منتشر شد این کتاب که با ترجمه روان دکتر وحید مشیرنیا به چاپ رسیده است ترجمه ای از اولین استاندارد مورد تایید ایزو در زمینه مدیریت انرژی است که در ژوین  ۲۰۱۱ تدوین و منتشر شده است.