اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی ۲۷ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹ برگزارکننده : دانشگاه شیراز ، دانشگاه تهران ، دانشگاه اصفهان ، موسسه پژوهشی آریوبرزن مسئول : دکتر نظام الدین فقیه تلفن :                ۰۷۱۱-۲۳۳۹۱۲۳ وب سایت : www.emishiraz.com محورهای همایش : • مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا • توسعه […]

اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
۲۷ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹

برگزارکننده : دانشگاه شیراز ، دانشگاه تهران ، دانشگاه اصفهان ، موسسه پژوهشی آریوبرزن
مسئول : دکتر نظام الدین فقیه
تلفن :                ۰۷۱۱-۲۳۳۹۱۲۳
وب سایت : www.emishiraz.com
محورهای همایش :
• مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا
• توسعه کارآفرینی در سازمان ها
• زیر ساخت های توسعه کارآفرینی
• نقش آموزش درتوسعه کارآفرینی
• اخلاق محوری وکارآفرینی
• خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در مدیریت
• خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در برنامه ریزی
• خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی در تربیت نیروی انسانی متخصص
• محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی در سیاست گذاری
• آشنایی با الگوهای نوین کارآفرینی
• نقش نرم افزارهای آموزشی در خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی
• نقش نهادهای تخصصی در بخش کارآفرینی
• خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی در نخبگان
• نقش سازمان های غیر دولتی در کارآفرینی
• تحقیق و توسعه و کارآفرینی
• فضای آموزشی و خلاقیت ونوآوری
• شناسایی عوامل بازدارنده وعدم موفقیت در برنامه های خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی
• بسترسازی دولتی،جهت ایجادخلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی در سازمان ها
• بررسی تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده جهت ایجاد خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درایران و جهان
• نقش رسانه در ایجاد فرهنگ خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی
• مدیریت و رهبری کارآفرین
• تبلیغات وکارآفرینی
• خلاقیت و نوآوری پرورشی
• مهندسی خلاقیت ونوآوری
• فرآیند ها و سازوکارهای توسعه کارآفرینی در استان فارس
• تجاری سازی نوآوری
• سرمایه گذاری و مدیریت مالی نوآوری

محور ویژه :
• اخلاق و مالکیت معنوی در ابداعات و نوآوری ها
• اخلاق و حقوق مالکیت فکری نوآوری
• اخلاق حرفه ای و کارآفرینی
• اخلاق محوری و ابزار کسب و کار
• اخلاق و توسعه کسب و کارهای جدید
• اخلاق محوری در مدیریت بنگاه های تجاری
• اخلاق و فرهنگ اخلاقی در سازمان
• اخلاق محوری در انتقال و انتشار نوآوری