اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت / ۸ و ۹ آبان ۹۲ / دانشگاه فردوسی مشهد
اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت / ۸ و ۹ آبان ۹۲ / دانشگاه فردوسی مشهد

محورهای کنفرانس :
ابزارها و فنون مدیریت پروژه
مباحث استراتژیک پروژه […]

محورهای کنفرانس :

ابزارها و فنون مدیریت پروژه

مباحث استراتژیک پروژه

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

توسعه سازمان های پروژه محور

فناوری های نوین ساخت

روش های اجرایی ساخت

اصول و مقررات پیمان

مهندسی ارزش

اطلاعات بیشتر در :

http://2nccpm.um.ac.ir