سر فصل مطالب دوره :
مفاهیم پایه در مدیریت پروژه
جایگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در فرآیندهای مدیریت پروژه
جایگاه سازمانی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
جایگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سطوح مختلف سازمانی
برنامه‌ریزی محور توسعه و کنترل پروژه
تدوین استراتژی اجرایی پروژه
تعریف محدوده پروژه و برنامه‌ریزی محدوده
تنظیم برنامه زمانی
تخمین و بودجه‌بندی پروژه
تعریف نقش‌ها و مسوولیت‌های پروژه
تنظیم مبانی سنجش عملکرد
برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه
پایش پروژه
سنجش عملکرد
گزارش‌دهی عملکرد
مباحث خاص در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مخاطبان دوره:
مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
اعضای تیم‌های مدیریت پروژه
مدیران و کارشناسان PMO/PSO
هماهنگ‌کنندگان پروژه‌

اهداف دوره:
آشنایی با مفاهیم و ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
آشنایی با وظایف برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سطوح مختلف
آشنایی با فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

دریافت اطلاعات بیشتر از دوره

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

www.aryanapm.com

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

info@aryanapm.com

 

سر فصل مطالب دوره :
مفاهیم پایه در مدیریت پروژه
جایگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در فرآیندهای مدیریت پروژه
جایگاه سازمانی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
جایگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سطوح مختلف سازمانی
برنامه‌ریزی محور توسعه و کنترل پروژه
تدوین استراتژی اجرایی پروژه
تعریف محدوده پروژه و برنامه‌ریزی محدوده
تنظیم برنامه زمانی
تخمین و بودجه‌بندی پروژه
تعریف نقش‌ها و مسوولیت‌های پروژه
تنظیم مبانی سنجش عملکرد
برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه
پایش پروژه
سنجش عملکرد
گزارش‌دهی عملکرد
مباحث خاص در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مخاطبان دوره:
مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
اعضای تیم‌های مدیریت پروژه
مدیران و کارشناسان PMO/PSO
هماهنگ‌کنندگان پروژه‌

اهداف دوره:
آشنایی با مفاهیم و ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
آشنایی با وظایف برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در سطوح مختلف
آشنایی با فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

دریافت اطلاعات بیشتر از دوره

 

سهروردی جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا ، واحد ۴

www.aryanapm.com

۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸

info@aryanapm.com