با بهره گیری از تجربیات کسب شده در اجرای موفقیت آمیز هفت دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و با تکیه بر تجربه های بدست آمده در همکاری با بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال ۱۳۸۹ به اجرا در خواهد  آمد. این جایزه […]

با بهره گیری از تجربیات کسب شده در اجرای موفقیت آمیز هفت دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و با تکیه بر تجربه های بدست آمده در همکاری با بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال ۱۳۸۹ به اجرا در خواهد  آمد.

این جایزه که به برترین سازمان های ایرانی حایز شرایط اعطا می شود بر اساس ارزیابی عملکرد نگاه سیستمی و جامع به تمام حوزه های عملکرد و فعالیت های یک سازمان بر مبنای مفاهیم ارزش ها و معیارهای مدل تعالی سازمانی داشته و تمامی فعالیت های وروردی فرآیند های اجرایی برون دادها و نتایج حاصل از فعالیت های سازمان و تاثیر و تاثر هریک از آن ها را بر دیگری در نظر می گیرد.

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در پنج بخش ۱- ساخت و تولید ۲- خدمات ۳- بهداشت سلامت و درمان ۴- آموزش و ۵- عمومی (غیر انتفاعی) و در هرکدام از بخش ها در دو گروه بزرگ (بیش از ۱۵۰ نفر کارکن) و کوچک و متوسط به متقاضیان اهدا می شود و سازمان های متقاضی با توجه به نوع فعالیت خود در بخش مربوط شرکت می کنند.

متقاضیان جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی متناسب با میزان پیشرفت و استقرار مدل تعالی سازمانی می توانند در هریک از سطوح گواهی تعهد به تعالی تقدیرنامه برای تعالی و تندیس ها شرکت کنند. برای دو سطح اول محدودیت زمانی خاص در نظر گرفته نشده است و سازمان ها هر زمان که آمادگی داشته باشند می توانند گزارش یا اظهارنامه خود را برای دبیرخانه ارسال نمایند. برای سطح تندیس ها برنامه زمانی به شرح ذیل به اجرا گذاشته می شود و لازم است که متقاضیان تمامی زمان های تعیین شده را به طور کامل رعایت نمایند.

برنامه زمانی هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ۱۳۸۹ برای سطح تندیس ها
۱ انتشار ویرایش جدید راهنمای متقاضیان فروردین ماه ۱۳۸۹
۲ فراخوان ارزیابان و متقاضیان فروردین ماه ۱۳۸۹
۳ سمینارهای آگاه سازی و آموزش های عمومی برای متقاضیان اردیبهشت خرداد و تیرماه ۱۳۸۹
۴ ثبت نام ارزیابان از اسفند ماه ۸۸ تا ۳۱ مرداد ۸۹
۵ دوره های آیموزشی ویژه ارزیابان خرداد تیر و مرداد ماه ۸۹
۶ دوره های آموزشی تدوین اظهارنامه اردیبهشت خرداد و تیرماه ۸۹
۷ ثبت نام متقاضیان سطح تندیس ها تا ۳۱ مرداد ماه ۸۹
۸ آخرین مهلت ارسال اظهارنامه متقاضیان سطح تندیس ها ۳ مهرماه ۸۹
۹ انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم های ارزیابی ۶ مهرماه ۸۹
۱۰ دعوت ارزیابان منتخب و کنترل تعارض شمنافع ۱۰ تا ۱۲ مهرماه ۸۹
۱۱ ارزیابی انفرادی ۱۳ مهر تا ۱۶ آبان ۸۹
۱۲ ارزیابی تیمی ۱۹ تا ۲۱ آبان ۸۹
۱۳ بازدید از محل ۲۹ آبان تا ۱۸ آذر ماه ۸۹
۱۴ ارسال گزارش بازخور از ۹ بهمن ۸۹
۱۵ هشتمین همایش تعالی سازمانی و معرفی سازمان های برتر ۸ و ۹ اسفند ماه ۸۹

دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

خیابان شیخ بهایی جنوبی – خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم