برنامه های آموزشی کاربردی  ویژه ماه مبارک رمضان    (۵۰ %تخفیف ) که توسط آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می نماید:  برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی EFQM 2010    کاربردی جهت دریافت سطح گواهینامه تعهد به تعالی مدیریت ارزش کسب شده   Earned  value Management ISO 9001:2008 کاربردی  و نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت برنامه ریزی و […]

برنامه های آموزشی کاربردی  ویژه ماه مبارک رمضان    (۵۰ %تخفیف ) که توسط آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان برگزار می نماید:

 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

EFQM 2010    کاربردی جهت دریافت سطح گواهینامه تعهد به تعالی

مدیریت ارزش کسب شده   Earned  value Management

ISO 9001:2008 کاربردی  و نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت

برنامه ریزی و کنترل پروزه کاربردی
تاریخ برگزاری : ۱۴و۱۳/۵/۹۰
روز  برگزاری :پنجشنبه و جمعه        ساعت : ۹-۱۳               مدت : ۸ ساعت
مدرس : مهندس توکل
مبلغ  واقعی کارگاه : ۸۸۰۰۰ تومان      مبلغ کارگاه با ۵۰% تخفیف : ۴۴۰۰۰ تومان
محتوی برنامه آموزشی:
–  الزامات سیستم مدیریت پروژه
– گامهای برنامه ریزی
– خروجی های برنامه ریزی
– ساختار شکست کاری (WBS)
– تکنیک های زمانبندی (CPM & PERT)
–  شبکه پیش نیازی (AOA & AON)
– محاسبات زمانبندی پروژه
– نمودار میله ای (Gantt Chart)
–  برنامه ریزی منابع
– تحلیل مسیرهای بحرانی و فشرده سازی شبکه

EFQM 2010    کاربردی جهت دریافت سطح گواهینامه تعهد به تعالی
تاریخ برگزاری : ۲۰/۵/۹۰
روز برگزاری :پنج شنبه        ساعت : ۹-۱۳           مدت : ۴ ساعت
مبلغ کارگاه :  ۵۹۰۰۰ تومان     مبلغ با تخفیف ۵۰% : ۳۰۰۰۰ تومان

مدرس : مهندس داوود حیدری

محتوی برنامه آموزشی:
– تشریح ساختار اجرایی خود ارزیابی
– تشریح روش خود ارزیابی پرسشنامه و کارگاه
– نحوه تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود
– تهیه گزارش خود ارزیابی
–  نحوه الولیت بندی پروژه های بهبود
– نحوه تهیه گزارش ۱۵ صفحه ای
– همراه با یک نمونه  عملی  بصورت کاربردی

 مدیریت ارزش کسب شده   Earned  value Management
تاریخ برگزاری : ۲۱/۵/۹۰    مدت: ۴ ساعت
روز برگزاری :جمعه          ساعت : ۹-۱۳
مبلغ کارگاه :  ۵۹۰۰۰ تومان      مبلغ با تخفیف ۵۰% : ۳۰۰۰۰ تومان

مدرس : مهندس توکل

محتوی  دوره آموزشی :
یادگیری نحوه بکارگیری شاخص های ارزش کسب شده در ارزیابی و کنترل پروژه های تولیدی، خدماتی و تحقیقاتی و …
اجزاء اساسی EVM
پیش بینی و تحلیل عملکرد EVM
نگاهی اجمالی بر شاخص های ارزش کسب شده در  Microsoft Project

 ISO 9001:2008 کاربردی  و نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت
تاریخ برگزاری : ۲و۳/۶/۹۰
روز برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه       ساعت : ۹-۱۳               مدت: ۸ ساعت
مبلغ  واقعی کارگاه : ۸۸۰۰۰ تومان      مبلغ کارگاه با ۵۰% تخفیف : ۴۴۰۰۰ تومان

مدرس : مهندس پیام خرازیان

محتوی برنامه آموزشی:
-تشریح ساختار اجرایی پروژه
– نحوه مستندسازی   سیستم مدیریت
– نحوه شناسایی فرآیند ها  سازمان
– تعیین شاخص های فرآیند
– نحوه پایش و اندازه گیری فرآیند
-نقشه فرآیندها Process Map
– نحوه تعیین خط مشی و اهداف کیفیت
– تشریح جلسات بازنگری مدیریت
– نحوه تدوین طرح کیفیت  و…
– تشریح  نمونه عملی  بصورت کاربردی

مبالغ ذکر شده را به یکی از حسابهای زیر واریز و فیش را به شماره ۶۶۵۶۸۰۶۵ -۰۲۱ فاکس نمایید.
-بانک اقتصاد نوین : ۱-۳۱۸۶۷۵۹-۲-۱۲۴  بنام مدیریت سرآمد ایرانیان
-بانک صادرات : ۰۲۰۷۵۵۱۱۵۴۰۰۱   بنام مدیریت سرآمد ایرانیان
-شماره کارت ۱۶۴۹ -۱۰۸۵ -۶۹۱۱- ۶۰۳۷  بنام داوود حیدری عظیم ( بانک صادرات )
در صورت واریز مبلغ به حساب شرکت   مبلغ ۴% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه می گردد.
جهت ثبت نام با آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان تماس  حاصل نمایید :

۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ –  ۰۲۱          www.msi-co.ir