به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن مهندسی ارزش ایران از ساعت ۳۰/۱۷ تا ساعت ۳۰/۱۹ روز پنجشنبه ۱۱/۰۹/۱۳۸۹ همزمان با برگزاری چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش در دانشگاه علم […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن مهندسی ارزش ایران از ساعت ۳۰/۱۷ تا ساعت ۳۰/۱۹ روز پنجشنبه ۱۱/۰۹/۱۳۸۹ همزمان با برگزاری چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.