با توجه به رسیدن به موسم انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری ۸۹ لطفا به بهترین رتبه ها توصیه کنید رشته مهندسی صنایع را برای ادامه تحصیل برگزینند. تیم اخبار مهندسی صنایع

با توجه به رسیدن به موسم انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری ۸۹ لطفا به بهترین رتبه ها توصیه کنید رشته مهندسی صنایع را برای ادامه تحصیل برگزینند.

تیم اخبار مهندسی صنایع