به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران، با توجه به تصمیم هیات دولت مبنی بر تعطیلی کلیه دانشگاهها و مراکز دولتی درروزهای چهارشنبه و پنچ شنبه، ۱۰ و ۱۱ آذرماه به تاریخ ۲۱ دی ماه موکول می شود.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران، با توجه به تصمیم هیات دولت مبنی بر تعطیلی کلیه دانشگاهها و مراکز دولتی درروزهای چهارشنبه و پنچ شنبه، ۱۰ و ۱۱ آذرماه به تاریخ ۲۱ دی ماه موکول می شود.