تشکر و قدردانی
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از تلاش و همکاری دلسوزانه جناب دکتر مجید امین نیری، دبیر محترم هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که دلسوزانه اخبار مهندسی صنایع ایران را در تهیه محتوای رسانه ای از کنفراس هشتم یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم. همچنین اخبار مهندسی صنایع ایران در این کنفرانس از تلاش و همکاری دبیرخانه […]

بدینوسیله از تلاش و همکاری دلسوزانه جناب دکتر مجید امین نیری، دبیر محترم هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که دلسوزانه اخبار مهندسی صنایع ایران را در تهیه محتوای رسانه ای از کنفراس هشتم یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

همچنین اخبار مهندسی صنایع ایران در این کنفرانس از تلاش و همکاری

دبیرخانه کنفرانس : جناب دکتر داوود پور، جناب مهندس طوسی، سرکارخانم شوشتری،

 و اخبار مهندسی صنایع : مهندس احد خلجی، سرکار خانم الهه حسینی، سرکار خانم مارال رفیع پور، آقای البرز مصطفوی، سرکار خانم غزل فلاح

برخوردار بود که بدینوسیله لطف این بزرگواران را ارج می نهیم.