تنها ۱۸ روز برای ارسال مقاله به کنفرانس نهم فرصت باقی است.
تنها ۱۸ روز برای ارسال مقاله به کنفرانس نهم فرصت باقی است.

دکتر امیر عباس نجفی دبیر اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در گفتگو با اخبار مهندسی صنایع با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس نهم گفت دبیرخانه این کنفرانس تنها تا ۳۰ مهرماه یعنی ۱۸ روز دیگر، مقالات علاقه مندان را دریافت خواهد نمود. نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱ […]

دکتر امیر عباس نجفی دبیر اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در گفتگو با اخبار مهندسی صنایع با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس نهم گفت دبیرخانه این کنفرانس تنها تا ۳۰ مهرماه یعنی ۱۸ روز دیگر، مقالات علاقه مندان را دریافت خواهد نمود.

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱ و ۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.