جهت استفاده بهینه از منابع علمی در دسترس دوره آموزشی شامل موضوعات مختلف در خصوص پایگاه ISI به صورت اینترنتی برگزار می گردد جهت استفاده از دوره ها به آدرس زیر مراجعه نموده و ثبت نام نمایید

ثبت نام در این کلاس ها رایگان می باشد.

توجه : ساعات کلاس به وقت نیویورک بوده که ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه از وقت تهران عقب تر است.

http://isiwebofknowledge.com

Current training class

جهت استفاده بهینه از منابع علمی در دسترس دوره آموزشی شامل موضوعات مختلف در خصوص پایگاه  ISI  به صورت اینترنتی برگزار می گردد جهت استفاده از دوره ها به آدرس زیر مراجعه نموده و ثبت نام نمایید

ثبت نام در این کلاس ها رایگان می باشد.

توجه : ساعات کلاس به وقت نیویورک بوده که ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه از وقت تهران عقب تر است.

http://isiwebofknowledge.com

Current training class