شعار کنفرانس : مهندسی صنایع، راهی به سوی نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار پوستر کنفرانس

در حال برگزاری …

به خبرنامه شماره 1 کنفرانس مراجعه نمایید.

آدرس: اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشكده مهندسی صنایع و مرکز برنامه‌ریزی سیستم‌ها – دبيرخانه هفتمین كنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

كدپستي: 83111-84156 تلفن: 24 و 3915523 -0311 نمابر: 3915525-0311 پست الکترونیکی: info@iiec2010.com وب سایت : www.iiec2010.com

شعار کنفرانس : مهندسی صنایع، راهی به سوی نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار پوستر کنفرانس

در حال برگزاری …

به خبرنامه شماره 1 کنفرانس مراجعه نمایید.

آدرس: اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشكده مهندسی صنایع و مرکز برنامه‌ریزی سیستم‌ها – دبيرخانه هفتمین كنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

كدپستي: 83111-84156 تلفن: 24 و 3915523 -0311 نمابر: 3915525-0311 پست الکترونیکی: info@iiec2010.com وب سایت : www.iiec2010.com