جزئیات آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها اعلام شد.
جزئیات آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها اعلام شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها در پنج مولفه تدوین شده است، گفت: شرکت دانشگاه ها در این رتبه بندی آزاد است و دانشگاههایی که در بین ۱۰ دانشگاه برتر قرار بگیرند از تسهیلات برخوردار می شوند. دکتر محمد مهدی نژاد در حاشیه سومین نشست […]

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها در پنج مولفه تدوین شده است، گفت: شرکت دانشگاه ها در این رتبه بندی آزاد است و دانشگاههایی که در بین ۱۰ دانشگاه برتر قرار بگیرند از تسهیلات برخوردار می شوند.

دکتر محمد مهدی نژاد در حاشیه سومین نشست روسای پارکهای فناوری و مراکز رشد علم و فناوری کشور با اشاره به جزئیات آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها، افزود: این آیین نامه در پنج مولفه پژوهش و فناوری، زیرساختهای نهادی، آموزشی و دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و روابط بین الملل تدوین شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برای هر یک از این مولفه ها شاخص هایی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حوزه پژوهش و فناوری شاخص هایی چون تعداد طرحهای خاتمه یافته کاربردی و تعداد مقالات کاربردی به مجموعه مقالات تولید شده دانشگاه در نظر گرفته شده است.

وی تعداد محققان تمام وقت دانشگاه ها، تعداد پایان نامه های کاربردی نسبت به کل و میزان درآمد اختصاصی از کل درآمدهای دانشگاه به واسطه پروژه های کاربردی را از دیگر شاخص های مولفه های پژوهشی نام برد و یادآور شد: علاوه بر این میزان درآمد حاصل از فعالیت پژوهشی نسبت به کل هزینه های دانشگاه و هزینه های پژوهشی از دیگر شاخص های این مولفه تعریف شده است.
مهدی نژاد شرط ورود دانشگاه ها به رتبه بندی را داشتن برنامه راهبردی مصوب هیأت امنای دانشگاه ها ذکر کرد و ادامه داد: دانشگاه هایی که مایل به ورود به رتبه بندی هستند باید تا شهریور ماه جاری درخواست ارزیابی ها و برنامه های راهبردی خود را به دفتر ارزیابی وزارت علوم ارسال کنند و این دفتر تا آذرماه برنامه های دریافتی را به معاونتهای مرتبط برای بررسی ارجاع می دهند.
وی با بیان اینکه در این رتبه بندی دانشگاه ها به دو دسته دانشگاه های جامع و تخصصی تقسیم بندی می شوند، یادآور شد: شاخص های این رتبه بندی هر دو سال یکبار بازبینی می شود و در صورت نیاز به روز رسانی می شوند.(مهر)