با توجه به اینکه دوستان دانشجوی زیادی درباره ی سوالات نادرست کنکور از من می پرسند توضیح مختصری در این باره می دهم. طبق آنچه روال سازمان سنجش در چند ساله ی اخیر بوده، سوالاتی که در آنها اشتباه جدی وجود دارد حذف می شوند و در ارزشیابی دانشجویان تاثیر گذار نیستند. در آزمون سیستم […]

با توجه به اینکه دوستان دانشجوی زیادی درباره ی سوالات نادرست کنکور از من می پرسند توضیح مختصری در این باره می دهم. طبق آنچه روال سازمان سنجش در چند ساله ی اخیر بوده، سوالاتی که در آنها اشتباه جدی وجود دارد حذف می شوند و در ارزشیابی دانشجویان تاثیر گذار نیستند. در آزمون سیستم امسال دو سوال کاملا غلط وجود داشت که احتمال زیادی هست که حذف بشوند. در مورد سوالاتی هم که نیاز به جدول داشتند شاید سازمان سنجش تصمیمی اینچنین بگیرد. هر چند که سوالات غلط یا ناقص برای همه ی دانشجویان شرایط یکسانی ایجاد می کنند و حتی در صورت حذف نشدن تراز دانشجویان را چندان تغییر نمی دهند.  و به نظر من بهتر است که دوستان دانشجو نگران این موضوع نباشند.

<