در اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم انجمن مهندسی صنایع ایران، رییس، نایب رییس و دبیر این انجمن انتخاب شدند.
در اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم انجمن مهندسی صنایع ایران، رییس، نایب رییس و دبیر این انجمن انتخاب شدند.

اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم انجمن مهندسی صنایع ایران روز ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه خواجه نصیر با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و بازرس دوره هشتم برگزار شد.
طی این جلسه با رای و نظر […]

اولین جلسه هیات مدیره دوره هشتم انجمن مهندسی صنایع ایران روز 18 بهمن ماه 1391 در دانشگاه خواجه نصیر با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و بازرس دوره هشتم برگزار شد.

طی این جلسه با رای و نظر اعضای هیات مدیره، دکتر میر مهدی سید اصفهانی به عنوان رییس انجمن، دکتر احمد ماکویی به عنوان نایب رییس انجمن و دکتر امیرعباس نجفی به عنوان دبیر و خزانه دار انجمن انتخاب شدند.