اخبار مهندسی صنایع هیچگونه تعهدی در قبال صحت آگهی های استخدام ندارد. مقدمه: شركت پتروشيمي پليمر كرمانشاه؛ در چهارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصورت قراردادي مدت معين) در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف؛ از داوطلبان واجد شرايط بومي استان كرمانشاه و ساير استانها (براساس تعاريف مندرج در توضيحات ذيل) طبق جدول شماره يك […]

اخبار مهندسی صنایع هیچگونه تعهدی در قبال صحت آگهی های استخدام ندارد.

مقدمه:

شركت پتروشيمي پليمر كرمانشاه؛ در چهارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصورت قراردادي مدت معين) در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف؛ از داوطلبان واجد شرايط بومي استان كرمانشاه و ساير استانها (براساس تعاريف مندرج در توضيحات ذيل) طبق جدول شماره يك از طريق برگزاري آزمون كتبي؛ مصاحبه فني/ تخصصي و روانشناختي دعوت به همكاري مي نمايد.

توضيحات:

– طبق دستورالعملهاي موجود؛ حداقل 50% جذب موضوع اين آگهي در صورت ثبت نام متقاضيان بومي و كسب امتيازات لازم در آزمون به داوطلبان بومي استان كرمانشاه (مطابق تعريف ذيل)؛ اختصاص خواهد يافت.

تعريف بومي:

افراد بومي استان كرمانشاه؛ شامل افرادي است كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
1- محل تولد يا صدور شناسنامه خود يا يكي از والدين آنها در استان كرمانشاه باشد.
2- سابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار؛ به همراه خانواده و با تائيد بخشداري محل در استان داشته باشد.
الف- شرايط داوطلبان استخدام:

1- شرايط عمومي:
1-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور؛
2-1 عدم سوء پيشينه كيفري؛
3-1 داشتن تندرستي و توانائي كامل جسماني و روانشناختي؛
4-1 دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري براي داوطلبان ذكور در زمان ثبت نام؛
5-1 عدم اشتغال و تعهد كار بصورت قراردادي پيماني؛ آزمايشي و رسمي در سازمان ها و موسسات دولتي و مراكز وابسته به آن.

2- شرايط سني:
1-2 حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع كارداني 26 سال (متولدين 1/1/63 به بعد)؛ كارشناسي 30 سال (متولدين 01/01/59) و كارشناسي ارشد 34 سال (متولدين 1/1/55 به بعد) ديپلم 23 سال (1/1/66) مي باشد.
2-2 مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود.
3-2 مدت حضور داوطلبان در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل و مدت اسارت؛ به حداكثر سن استخدام اضافه مي شود.
4-2 به حداكثر سن استخدام خانواده شهدا و مفقود الاثرها (همسر؛ فرزندان؛ پدر و مادر؛ برادر و خواهر)؛ جانبازان و آزادگان تا ميزان 3 سال اضافه مي شود.
توضيح: در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات كليه بندهاي مندرج در رديف شرايط سني براي كارداني از 30 سال؛ كارشناسي و كارشناسي ارشد از 37 و ديپلم 26 سال نبايد بيشتر باشد.

3- شرايط معدل:
1-3 حداقل معدل براي داوطلبان با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي 14 و كارشناسي ارشد 15 و ديپلم 14 مي باشد. ؛
4-3 دارندگان مدرك تحصيلي رشته هاي فني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاههاي تهران؛ صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛ علم و صنعت؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ و صنعت نفت از تقليل يك نمره در شرط معدل بهره مند مي شوند.

4- شرايط مدرك تحصيلي:
1-4 دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع؛ رشته و گرايش تحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود).
2-4 تائيد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم؛ تحقيقات و فن آوري الزامي است.
3-4 مدرك دانشگاهي كساني براي شركت در آزمونهاي استخدامي قابل قبول است كه از طريق آزمونهاي سراسري دانشگاه علمي؛ كاربردي كه از طريق سازمان سنجش برگزار مي شود موفق به ورود به مراكز آموزش عالي شده باشد.
4-4 مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي دانشگاه مزبور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و با ذكر معدل صادر گرديده باشد.
5-4 مدرك تحصيلي تحت عناوين معادل؛ دوره هاي فراگير؛ آموزش باز؛ مكاتبه اي و پودماني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با توجه به نحوه خاص پذيرش كه خارج از آزمونهاي سراسري دانشگاههاي دولتي است قابل پذيرش نمي باشد.

تذكر1: فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پائين تر نخواهند بود. در صورت مشاهده بعنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
تذكر 2: مدارك دواطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

5- شرايط فارغ التحصيلان ممتاز (بدون شركت در آزمون كتبي):
فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ورودي سال 75 به بعد و كارشناسي ارشد ورودي سال 77 به بعد دانشگاههاي داخل كشور و در خصوص دانشگاه هاي خارج از كشور بدون در نظر گرفتن سال ورود به دانشگاه در رشته هاي مورد نياز مندرج در جدول نيازمندي هاي نيروي انساني (جدول شماره يك اين آگهي) كه داراي يكي از شرايط ذكر شده در جدول شماره دو باشند؛ بدون شركت در آزمون كتبي به مرحله بعدي (مصاحبه فني / تخصصي) راه خواهند يافت.
لذا داوطلباني كه واجد شرايط ذكر شده مي باشند؛ لازم است كليه مدارك معتبر (تصاوير مدرك تحصيلي؛ گواهي رتبه با تائيد مديركل امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل ؛ گواهي رتبه كنكور كشوري؛ …) و ساير مدارك مربوط به احراز شرايط ممتازي را تا تاريخ 12/9/89 به آدرس تهران – خيابان كارگر شمالي ، بالاتر از فاطمي ، پلاك 310 طبقه ششم – امور اداري ارسال نمايند. (ضمناً قيد نام و نام خانوادگي و ذكر مدارك مربوط به فارغ التحصيلان ممتاز بر روي بسته هاي پستي ضروري مي باشد.) مضافا اينكه آدرس كامل پستي و شماره تلفن تماس جهت دعوت به مصاحبه نيز ارسال گردد.
بديهي است در صورت عدم ارائه؛ ناقص بودن يا عدم اعتبار مدارك؛ عدم دقت در تكميل فرم ثبت نام و تاخير در ارسال مدارك؛ داوطلب به مصاحبه دعوت نخواهد شد.

تذكر: تقليل معدل ذكر شده در بند 3 (شرايط معدل) راهنماي آگهي شامل دانش آموختگان ممتاز نمي گردد و اين دانش آموختگان در صورت دارا بودن رتبه؛ براساس بندهاي فوق بايستي حتماً حداقل معدل ذكر شده دربند مذكور را دارا باشند.

جدول شماره 2 شرايط فارغ التحصيلان ممتاز

كد ممتازي شرايط لازم
1 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي دانشگاههاي روزانه دولتي (به غير از دانشگاههاي آزاد؛ پيام نور؛ جامع علمي – كاربردي؛ دوره هاي شبانه و غير انتفاعي دانشگاههاي دولتي) با معدل كل حداقل 17 در رشته هاي فني و معدل كل حداقل 18 در ساير رشته ها
2 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي روزانه دولتي دانشگاههاي صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ تهران؛ صنعتي اصفهان؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ علم و صنعت ايران؛ شيراز؛ تبريز؛ تربيت مدرس؛ شهيد بهشتي؛ و صنعت نفت با معدل كل حداقل 16 در رشته هاي فني و معدل كل حداقل 17 در ساير رشته ها
3 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي رتبه اول تا پنجم دوره هاي روزانه دولتي دانشگاههاي صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ تهران؛ صنعتي اصفهان؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ علم و صنعت ايران؛ شيراز؛ تبريز؛ تربيت مدرس؛ شهيد بهشتي؛ و صنعت نفت
4 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي داراي رتبه كشوري آزمون سراسري ورودي دانشگاههاي دولتي روزانه به رتبه اول تا پانصد گروه رياضي فيزيك؛ اول تا دويست و پنجاه گروه آزمايشي علوم تجربي و اول تا صد گروه علوم انساني
5 فارغ التحصيلان دارنده گواهي از اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي در زمينه اختراعات مرتبط با صنعت پتروشيمي كه حداقل معدل كل آنان از دانشگاههاي روزانه دولتي (به غير از دانشگاه هاي پيام نور و جامع علمي – كاربردي ) در رشته هاي فني معدل كل حداقل 16 و معدل كل حداقل 17 در ساير رشته ه ا باشند.
6 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد روزانه دولتي (به غير از دانشگاههاي پيام نور و جامع علمي – كاربردي) معدل كل حداقل 17 در رشته هاي فني و معدل كل حداقل 18 در ساير رشته ها
7 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد روزانه دولتي دانشگاههاي صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ تهران؛ صنعتي اصفهان؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ علم و صنعت ايران؛ شيراز؛ تبريز؛ تربيت مدرس؛ شهيد بهشتي؛ علامه طباطبايي؛ صنعت نفت و (امام صادق (ع) با معدل كل حداقل 16 در رشته هاي فني و معدل كل حداقل 17 در ساير رشته ها
8 فارغ التحصيلان رتبه اول تا سوم كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه دولتي دانشگاههاي صنعتي شريف؛ صنعتي اميركبير؛ تهران؛ صنعتي اصفهان؛ خواجه نصير الدين طوسي؛ علم و صنعت ايران؛ شيراز؛ تبريز؛ تربيت مدرس؛ شهيد بهشتي؛ علامه طباطبايي؛ صنعت نفت و امام صادق (ع) فقط در رشته هاي علوم انساني
9 در رشته هاي بهداشت حرفه اي ، بهداشت عمومي و محيط زيست دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با معدل حداقل 17 و به لحاظ رتبه مشمول بندهاي 3 يا 8 باشند
10 فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد كه جزء شش درصد اول پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاههاي دولتي روزانه در مقطع كارشناسي ارشد باشند (با ارائه گواهي مربوط از سازمان سنجش و آموزش كشور)
11 فارغ التحصيلان دانشگاههاي روزانه دولتي (به غير از دانشگاههاي پيام نور و جامع علمي – كاربردي) كه در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب گرديده اند.
12 فارغ التحصيلاني كه در المپيادهاي علمي دانشجويي و دانش آموزي بعنوان نفرات نهايي برگزيده كشوري براي اعزام به المپيادهاي جهاني انتخاب شده اند.
13 برگزيدگان رتبه اول تا سوم جشنواره خوارزمي (باستثنا جشنواره جوان خوارزمي) با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي كه طرحهاي برگزيده آنان در جشنواره مذكور مرتبط با رشته تحصيلي يا نيازهاي عملياتي صنايع پتروشيمي باشند.
تبصره: مرجع تائيد رتبه هاي فوق و ارتباط طرحهاي برگزيده با صنعت پتروشيمي بعهده سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي باشد.

تذكر مهم:
رعايت شرط معدل كل حداقل 15 براي مقطع كارشناسي و 16 براي مقطع كارشناسي ارشد براي مشمولين بندهاي 4 ؛ 11؛ 12 و 13 الزاميست

1) براي پذيرش بندهاي 3 و 8 بايستي به ازاي هر رتبه به ترتيب در مقطع كارشناسي حداقل 6 نقر (رتبه اول 6 نفر: رتبه دوم 12 نفر و …) و در مقطع كارشناسي ارشد حداقل 4 نفر (رتبه اول 4 نفر؛ رتبه دوم 8 نفر و …) دانش آموخته وجود داشته باشد. همچنين فرم استعلام مربوط به واجدين شرايط (فرم مخصوص فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها/ داراي رتبه فارغ التحصيلي) بندهاي ممتازي 3 و 8 توسط امور اداري شركت از دانشگاه محل تحصيل اخذ خواهد شد.
2) اخذ گواهي مربوط به رتبه كشوري در مقطع كارشناسي صرفا از طريق سازمان سنجش و آموزش كشور عملي بوده و مورد قبول مي باشد.
3) تاييد اختراعات مرتبط با صنعت پتروشيمي بعهده واحد پژوهش و فناوري شركت پتروشيمي مندرج در مقدمه راهنماي آگهي مي باشد.
4) جذب فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه امام صادق (ع) صرفا در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مورد نياز و مرتبط با علوم انساني با حداقل معدل 17 خواهد بود.
5) در خصوص بند 9 صرفا رشته هاي تحصيلي مورد نياز واحدهاي ايمني؛ بهداشت و محيط زيست (H.S.E)
6) ملاك عمل اخذ تائيد از دانشگاه مربوطه مي باشد.
7) مرجع تائيد فارغ التحصيلان انتخاب شده در المپيادهاي دانشجويي؛ دانشگاه مربوطه و در المپيادهاي دانش آموزي؛ باشگاه دانش پژوهان جوان مي باشد و همچنين برگزيدگان المپيادهاي دانش آموزي صرفا در مقطع تحصيلي كارشناسي؛ فارغ التحصيل ممتاز محسوب مي شوند.
توضيح اينكه مسابقات بين المللي و جهاني مانند بتن؛ ربوكاپ و … المپياد جهاني محسوب نمي گردد.

ب: جدول نيازمنديهاي نيروي انساني:

جدول شماره يك:

مقطع رديف رشته تحصيلي گرايش تحصيلي جنسيت
مرد زن
كارشناسي و كارشناسي ارشد 1 مهندسي مكانيك سيالات و جامدات
2 مهندسي مواد متالوژي
3 مهندسي صنايع همه گرايش ها
4 بهداشت بهداشت صنعتي
5 مهندسي برق قدرت و الكتروتكنيك
6 مهندسي الكترونيك الكترونيك ، ابزاردقيق و كنترل
7 مهندسي شيمي صنايع پتروشيمي؛ پليمر و صنايع نفت
8 شيمي
9 مهندسي ايمني
10 محيط زيست
11 مديريت دولتي مديريت صنعتي
12 حسابداري
13 حقوق حقوق – بجز علوم قضايي، جزا و فقه
14 علوم اجتماعي روابط عمومي؛ ارتباطات
15 مديريت بازرگاني
16 مهندسي كامپيوتر نرم افزار، سخت افزار
فوق ديپلم 17 شيمي همه گرايش ها
18 مكانيك
19 مديريت بازرگاني
20 حسابداري
ديپلم 21 ديپلم تجربي-رياضي

ج: نحوه ثبت نام براي شركت در آزمون:

ثبت نام براي شركت در آزمون استخدامي صرفا از طريق پايگاه اينترنتي taut.ir انجام مي گيرد. لذا داوطلبان در صورتي كه واجد شرايط در آزمون باشند مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهند:
1- داوطلب مي بايست مبلغ 30.000 ريال بابت هزينه ثبت نام به حساب جاري 1982333478 نزد بانك ملت شعبه دانشگاه امير كبير به نام شركت تعاوني اساتيد و كاركنان دانشگاه امير كبير واريز نمايد.
2- فرم ثبت نام بند (ي) را بطور دقيق و واقعي تكميل نمايد.

د: تاريخ ثبت نام براي آزمون:

داوطلبان پس از مطالعه دقيق مفاد راهنماي آگهي استخدام و در صورت دارا بودن شرايط اعلام شده؛ از روز سه شنبه مورخ 89/08/25 لغايت روز چهارشنبه مورخ 89/09/03 مي توانند ثبت نام خود را از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس فوق الذكر انجام دهند. لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به هيچ وجه تمديد نمي گردد و امكان ثبت نام داوطلبان بعد از موعد مقرر مقدور نخواهد بود.
ضمناً آزمون كتبي روز جمعه مورخ 89/9/12 بر گزار خواهد شد. لازم به ذكر است ساعت و محل برگزاري آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنين ضروري است داوطلبان محترم از ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 89/9/8 لغايت روز چهارشنبه مورخ 89/9/10 براي چاپ كارت ورود به جلسه آزمون به سايت مراجعه نمايند.

ه: مواد آزمون:

مقطع تحصيلي كارداني؛ كارشناسي و كارشناسي ارشد و ديپلم؛
1- دروس عمومي (ادبيات فارسي؛ زبان انگليسي؛ كامپيوتر)؛
2- دروس تخصصي رشته مربوطه؛

و: نحوه تكميل فرم ثبت نام:

داوطلبان گرامي پيش از تكميل فرم ثبت نام؛ نكات بسيار مهم مندرج در بند ح راهنماي آگهي را به دقت مطالعه نموده و سپس براساس دستورالعمل ذيل نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.

تذكرات:
1- قبولي در آزمون كتبي منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام و كسب نمره لازم مي باشد.
2- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي (حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار)؛ موضوع استخدامي وي منتفي و مراتب از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري خواهد شد.
3- كليه داوطلباني كه قبلاً در شركتها و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري شركتها و سازمانهاي مربوطه اخراج شده اند؛ حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.
4- مبلغ فيش پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
5- در مواردي كه قسمتي از سابقه كار به يك ماه كامل نمي رسد در صورت دارا بودن بيش از 15 روز سابقه كار؛ بعنوان يك ماه منظور گردد.

ز: الويت هاي ويژه:

الويت هاي ويژه اجتماعي مربوطه طبق جدول شماره 3 مي باشد. كه داوطلب در صورت دارا بودن شرايط مي بايست در فرم ثبت نام اعلام نمايد.

جدول شماره 3- اولويت هاي ويژه اجتماعي:

رديف الويت ويژه
1 جانباز
2 آزاده
3 رزمنده
4 فرزند شهيد/ مفقود الاثر
5 فرزند جانباز از كار افتاده كلي *
6 برادر / خواهر / شهيد/ مفقودالاثر
7 همسر شهيد / مفقودالاثر
8 بومي استان كرمانشاه

* صرفاً فرزندان جانباز از كار افتاده كلي از امتياز مربوطه بهره مند خواهند شد و فرزندان جانبازان عادي مشمول اين امتياز نمي گردند. ارائه مدرك مربوط به جانباز از كار افتاده كلي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران ضروري مي باشد.

ي: فرم درخواست شركت در آزمون:

فرم درخواست شركت در آزمون از طريق همين سايت با استفاده از منوي ثبت نام در آزمون بصورت الكترونيكي تكميل و ارسال گردد.

ح: نكات بسيار مهم:

1- استخدام صرفا در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصور قراردادي مدت معين) مي باشد.
2- به ثبت نام داوطلباني كه اطلاعات غيرواقعي ارائه نموده اند؛ ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه اين موضوع در هر مرحله از استخدام براي شركت محرز گردد؛ افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح قانوني تحت پيگرد قانوني قرا خواهند گرفت.

ط: مدارك مورد نياز:

1- تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آ ن مقطع؛ رشته؛ گرايش تحصيلي؛ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد و ساير مدارك مربوط به فارغ التحصيلان ممتاز؛ مندرج در بند 5 راهنماي آگهي
2- تصوير صفحات شناسنامه؛
3- تصوير پشت و روي كارت ملي ؛
4- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه (دو طرف) و يا معافيت دائم كامپيوتري.
5- دوازده قطعه عكس 4*3 جديد با ذكر نام و نام خانوادگي در پشت آن
6- اصل فيش بانكي مبلغ واريز شده بابت ثبت نام
7- داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط با مدرك تحصيلي بصورت تمام وقت مي باشند؛ لازم است گواهي سابقه كار كه در آن تاريخ شروع؛ خاتمه و نوع كار ذكر شده باشد همراه با مدارك پرداخت حق بيمه را پس از امضاء توسط مقام ذيصلاح و ممهور نمودن به مهر محل خدمت در زمان مقتضي كه متعاقبا اعلام خواهد شد به همراه داشته باشند (گواهي سابقه كار همزمان با تحصيل و قبل از فراغت از تحصيل و همچنين در طول خدمت نظاموظيفه قابل قبول نخواهد بود)
8- تصوير صفحه اول شناسنامه والدين
9- گواهي سابقه حداقل 10 سال سكونت متوالي منتهي به زمان تقاضاي كار؛ بهمراه خانواده و با تائيد بخشداري محل استان كرمانشاه
10- گواهي و مدارك معتبر براي آزادگان (باذكرمدت اسارت و حضور در جبهه)؛ جانبازان (با ذكر درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و طول مدت درمان)؛ رزمندگان (با ذكر مدت حضور در جبهه)؛ فرزندان شهدا؛ مفقودين؛ جانبازان از كار افتاده كلي؛ افراد خانواده شاهد و مفقود الاثرها (همسر؛ پدر ومادر؛ خواهر؛ برادر)؛ جانبازان؛ آزادگان.
11- گواهي مبني بر فراغت از تحصيل در دوره روزانه دولتي براي فارغ التحصيلان ممتاز از امور آموزشي دانشگاه مربوطه؛

تذكر 1: گواهي فرزندان كاركنان صنعت پتروشيمي ؛ بايد از طريق امور اداري شركت محل خدمت والدين صادر شده باشد.
تذكر 2: با توجه به اينكه ثبت نام براي شركت در آزمون كتبي صرفا از طريق پايگاه اينترنتي انجام مي شود از داوطلبان تقاضا مي گردد از ارسال هرگونه مدرك خودداري نمايند.

براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد

اخبار مهندسی صنایع هیچگونه تعهدی در قبال صحت آگهی های استخدام ندارد.

گرا