اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن مهندسی صنایع ایران پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ در محل دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. در ابتدای این جلسه  که با حضور کلیه اعضای هیات مدیره منتخب انجمن و دکتر اکبری (رییس هیات مدیره انجمن) و مهندس کریمی (بازرس پیشین انجمن) برگزار شد، حاضرین به معرفی […]

اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن مهندسی صنایع ایران پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ در محل دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. در ابتدای این جلسه  که با حضور کلیه اعضای هیات مدیره منتخب انجمن و دکتر اکبری (رییس هیات مدیره انجمن) و مهندس کریمی (بازرس پیشین انجمن) برگزار شد، حاضرین به معرفی و بیان سوابق تحصیلی و تجربی خویش پرداختند. سپس رییس انجمن کلیه موارد مربوط به فعالیتهای انجمن در حال حاضر  و مشکلات موجود را برای حاضرین در جلسه بیان فرمودند. اعضای هیات مدیره نیز نظرات و پیشنهادات اجرایی خویش را مطرح و به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده پرداختند.

در ادامه، طبق اساسنامه ی انجمن، انتخابات برای تعیین رییس، نایب رییس و خزانه دار انجمن از بین اعضای منتخب هیات مدیره انجام و  آقای دکتر مجید امین نیری بعنوان رئیس هیات مدیره و خانم دکتر فریماه مخاطب رفیعی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای دکتر پرویز فتاحی بعنوان خزانه‌دار انجمن تعیین گردیدند. در ادامه مقرر گردید تا در جلسات آینده هیات مدیره انجمن در خصوص تشکیلات و سازماندهی امور انجمن بحث و تیادل نظر صورت گیرد.