دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران – ۲ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۱ – دانشگاه مازندران
دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران – ۲ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۱ – دانشگاه مازندران

پایگاه کنفرانس: www.ifsc2012.umz.ac.ir جهت دریافت فراخوان اینجا کلیک نمایید. .

پایگاه کنفرانس: www.ifsc2012.umz.ac.ir

جهت دریافت فراخوان اینجا کلیک نمایید.

.