دوره فشرده آمادگی کنکور دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ۹۲

گرایش تحقیق در عملیات و سیستم

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / چهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۲

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

دکتر قاسمی

۱

اقتصاد

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۳

۰

گرایش اتوماسیون

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۱

تحقیق در عملیات پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

سیستم های اطلاعاتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

برنامه ریزی و مدیریت تولید

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۱

زبان تخصصی انگلیسی

گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

دکتر اسماعیلی

۳

اقتصاد مهندسی پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

استاد نیکوفکر

۳

طراحی سیستم های صنعتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۳

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۳

زبان تخصصی انگلیسی

  • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
  • کلاسها با توجه به زمان آنها به صورت درس فشرده و تست زنی برگزار می شوند و نکات مهم دروس در کلاس مطرح خواهد شد.
  • زمان شروع کلاسها از ۲۱ دی ماه می باشد.

تعرفه تخفیفات: (سقف۲۰ درصد)

تخفیفات زمانی

ثبت نام تا ۱۵ دی

۲۰ درصد

ثبت نام تا ۲۱ دی

۱۰ درصد

سایر تخقیقات

دانشجویان سابق موسسه پژوهش یا دپارتمان صنایع

۱۰ درصد

معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۷

۱۰ درصد

ثبت نام ۳ درس یا بیش تر

۱۰ درصد

دوره فشرده آمادگی کنکور دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ۹۲

گرایش تحقیق در عملیات و سیستم

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / چهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۲

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

دکتر قاسمی

۱

اقتصاد

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۳

۰

گرایش اتوماسیون

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۱

تحقیق در عملیات پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

سیستم های اطلاعاتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

برنامه ریزی و مدیریت تولید

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۱

زبان تخصصی انگلیسی

 گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

استاد ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

دکتر اسماعیلی

۳

اقتصاد مهندسی پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

استاد نیکوفکر

۳

طراحی سیستم های صنعتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۳

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

استاد شایان

۳

زبان تخصصی انگلیسی

  • کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
  • کلاسها با توجه به زمان آنها به صورت درس فشرده و تست زنی برگزار می شوند و نکات مهم دروس در کلاس مطرح خواهد شد.
  • زمان شروع کلاسها از ۲۱ دی ماه می باشد.

تعرفه تخفیفات: (سقف۲۰ درصد)

تخفیفات زمانی

ثبت نام تا ۱۵ دی

۲۰ درصد

ثبت نام تا ۲۱ دی

۱۰ درصد

سایر تخقیقات

دانشجویان سابق موسسه پژوهش یا دپارتمان صنایع

۱۰ درصد

معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۷

۱۰ درصد

ثبت نام ۳ درس یا بیش تر

۱۰ درصد