هدف از برگزاری نمایشگاه ایجاد فرصتی جهت ارایه قابلیت های لجستیک سازمانها و شرکتها، فراهم ساختن زمینه برای بستر سازی رشد صنعت لجستیک به منظورایجاد زیرساختهای ضروری توسعه می باشد. اگرچه تاریخچه حمل و نقل، ترانزیت و گردش کالا در ایران به قرن ها پیش برمیگردد با این حال ضرورت استفاده از مفهوم لجستیک و […]

هدف از برگزاری نمایشگاه ایجاد فرصتی جهت ارایه قابلیت های لجستیک سازمانها و شرکتها، فراهم ساختن زمینه برای بستر سازی رشد صنعت لجستیک به منظورایجاد زیرساختهای ضروری توسعه می باشد.
اگرچه تاریخچه حمل و نقل، ترانزیت و گردش کالا در ایران به قرن ها پیش برمیگردد با این حال ضرورت استفاده از مفهوم لجستیک و زنجیره تامین در صنایع داخلی مدت زمان طولانی نیست که آشکار گردیده است. بهره گیری مناسب از موقعیت ها و دانش لجستیک فرصت بسیار مناسبی در اختیار بسیاری از کشورها قرار داده و توسعه اقتصادی آنها را روان ساخته است. این در حالی است که صنعت لجستیک در ایران تنها با بحث حمل و نقل شناخته شده که آن نیز با مشکلات عدیده همراه بوده است. پیوند خدمات لجستیک و صنعت حمل و نقل، گامی است موثر در جهت احیای جایگاه استراتژیک ایران برای ترانزیت کالا و کمک به توسعه پایدار ملی.
طی سالهای اخیر، حمل و نقل و دیگر خدمات لجستیکی در صنایع بیشترین اهمیت را یافته اند تا بتوان هر چه بیشتر احترام به خواست مشتریان را برآورده سازند. از جمله مزایای آنان می توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱- بهینه سازی در زمان ۲- ایجاد امنیت برای تولید ۳- انبارداری مناسب ۴- توزیع مناسب

اطلاعات بیشتر در : http://www.irtranslogex.com