دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

برگزاری همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور (با رویکرد اسامی ایرانی کیفیت آموزشی) به دنبال ضرورت ها و احساس نیازهایی که تشخیص داده شد مورد توجه قرار گرفت در واقع اهم ضرورت های برگزاری این همایش را می توان این گونه برشمرد: ۱-عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب […]

برگزاری همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور (با رویکرد اسامی ایرانی کیفیت آموزشی) به دنبال ضرورت ها و احساس نیازهایی که تشخیص داده شد مورد توجه قرار گرفت در واقع اهم ضرورت های برگزاری این همایش را می توان این گونه برشمرد:
۱-عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علی رغم تاثیر فوق العاده ای که این موضوع بر روان سازی فرآیندهای سازمان و کاهش هزینه های مختلف عملیاتی سازمان ها، موسسات و نهاد های مختلف می تواند داشته باشد.
۲-نیاز به بازنگری جدی و مهندسی دوباره مفهوم و معنای کیفیت و سرآمدی به ویژه ضرورت بهینه سازی ابزارها و مدل های کیفیت و سرآمدی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور.
۳-تبیین دقیق و موشکافانه دیدگاه ها، چالش ها و تجارب موفق موسسات علمی وپژوهشی دولتی و غیردولتی درحوزه کیفیت و سرآمدی رایج در این موسسه ها در مقایسه با اصول نوین و پیشرفته آن در دنیا.
۴-نیاز به شناسایی دقیق بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در کشور جهت رسیدن به افق سند ۱۴۰۴ جمهوری اسامی ایران
-۵ شناسایی شیوه های موثر ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
-۶ شناسایی دقیق استانداردهای خدمات آموزشی و پژوهشی
-۷ شناسایی استانداردهای محتویات دروس آموزشی و پژوهشی
-۸ بررسی آثار استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی.

اطلاعات بیشتر در :

http://www.iranhqm.com