دکتر سیامک حاجی یخچالی عضو هیات علمی دانشکده فنی تهران روش مدیریت پروژه پرینس 2، حاصل تجربه مدیریت پروژه‌های موفق در جهان، به ویژه اروپا و انگلستان است به صورت یک روش مدیریت پروژه جامع ارائه شده است. پرینس 2 از چهار جزء تشکیل شده است: اصول، مضمن‌ها، فرآیندها و متناسب‌سازی روش با محیط پروژه. […]

دکتر سیامک حاجی یخچالی

عضو هیات علمی دانشکده فنی تهران

روش مدیریت پروژه پرینس 2، حاصل تجربه مدیریت پروژه‌های موفق در جهان، به ویژه اروپا و انگلستان است به صورت یک روش مدیریت پروژه جامع ارائه شده است. پرینس 2 از چهار جزء تشکیل شده است: اصول، مضمن‌ها، فرآیندها و متناسب‌سازی روش با محیط پروژه. اصول پرینس، فراگیر و قابل بکارگیری در کلیه پروژه‌ها باشند. اصول که پرینس 2 بر مبنای آنها می‌باشد از درس‌های آموخته شده از پروژه‌های هم خوب و هم بد بدست آمده‌اند. این اصول، چارچوبی از راهکار مناسب برای افراد درگیر در پروژه فراهم می‌آورد. اگر پروژه به این اصول وفادار نباشد، پروژه بر استفاده از پرینس 2 مدیریت نشده است، زیرا این اصول پایه‌ای هستند که پروژه پرینس 2 را تعریف می‌کنند.
مضمون‌ها پرینس 2، مؤلفه‌های مدیریت پروژه‌ای را توصیف می‌کنند که باید به صورت مستمر مد نظر قرار گیرند. مدیر پروژه‌ای که به این مضمون‌ها توجه کامل نماید، به وظیفه خود به صورت حرفه‌ای عمل نموده است. نقطه قوت پرینس 2 در نحوه یکپارچه‌سازی این هفت مضمون است و این یکپارچه‌سازی به وسیله رفتار خاص پرینس 2 برای هر مضمون محقق می‌شود، به عنوان نمونه آنها به دقت طراحی شده‌اند تا به شکلی اثربخش به یکدیگر مرتبط باشند.
پرینس 2، یک رویکرد مبتنی بر فرآیند برای مدیریت پروژه است. فرآیند، مجموعه‌ای ساختار یافته از فعالیت‌های طراحی شده برای تکمیل هدفی مشخص است. فرآیند یک یا چند ورودی تعریف شده را دریافت و آنها را تبدیل به خروجی‌های تعریف شده می‌کند. فرآیندهای پرینس 2 جریان پروژه را بر اساس ترتیب زمانی وقوع با اقدامات مرتبط با مضمون‌ها مختلف ترکیب شده با یکدیگر در بر می‌گیرند. بنابر این، منطقی که در هر مضمون دنبال می‌شود برجسته شده است و رهنمودهای تفصیلی برای تقویب فعالیت‌های فرآیندی ارائه شده‌اند. هفت فرآیند در پرینس 2 وجود دارند که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مورد نیاز برای هدایت، مدیریت و تحویل موفقیت‌آمیز پروژه را ارائه می‌دهند.
پرینس 2 می‌تواند برای کلیه پروژه‌ها با هر مقیاس، پیچیدگی، جغرافیا یا فرهنگ، چه بخشی از طرح یا به صورت مجزا، استفاده شود. در واقع، پرینس 2 دارای اصل متناسب‌سازی با محیط پروژه می‌باشد. متناسب‌سازی به معنی استفاده مناسب از پرینس 2 برای پروژه داده شده است تا اطمینان حاصل شود که برنامه‌ریزی، کنترل و حاکمیت به نحو صحیح صورت می‌گیرد.
کتاب مدیریت پروژه‌های موفق با پرینس 2 به همراه کتاب هدایت پروژه‌های موفق با پرینس 2 دو بخش اصلی روش مدیریت پروژه، پرینس 2 می‌باشند. پرینس 2 بخشی از رهنمودهای توسعه داده شده توسط دفتر تجارت دولتی (OGC) انگلستان است که با هدف کمک‌رسانی به سازمان‌ها و افراد برای مدیریت پروژه‌ها و طرح‌های خود و همچنین ارائه خدمت پایدار و اثربخش توسعه یافته‌اند. آمارهای جهانی نشان می‌دهند که روند استقبال از این روش مدیریت پروژه در جهان به سرعت در حال افزایش می‌باشد و در حال پیشه گرفتن از سایر استانداردها (نظیر PMBOK) و روش‌های پیشنهاد شده برای مدیریت پروژه‌های می‌باشد. کتاب مدیریت پروژه‌های موفق با پرینس 2 برای اولین بار در ایران ترجمه گردیده و توسط انتشارات آدینه چاپ شده است.