تهران- مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه ،کارآفرینان هدایت این سازمان را بعهده می گیرند. ‘مسلم خانی’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: پنج […]

تهران- مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه ،کارآفرینان هدایت این سازمان را بعهده می گیرند.

‘مسلم خانی’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: پنج سال است که جشنواره ملی کارآفرینی در کشور برگزار می شود که در صورت تشکیل سازمان نظام کارآفرینی، جشنواره های یادشده از سوی این سازمان راهبری می شود.
وی همچنین از آماده شدن لایحه ‘ قانون توسعه کارآفرینی معلولان’ خبر داد و گفت: وزارت کار با کمک انجمن های معلولان به تدوین این لایحه اقدام کرد.
خانی افزود: در صورتی که این لایحه تصویب شود گام ارزشمندی از سوی وزارت کار برای حمایت از کارآفرینی در میان جامعه معلولان کشور برداشته می شود.
وی همچنین در بخشی دیگر از این گفت و گو با اشاره به لایحه قانون کار شایسته گفت: سازمان بین المللی کار، کشورها را ملزم به اجرای کار شایسته کرده است.
وی تاکید کرد: نخستین رکن کار شایسته ،اشتغال مولد است. رکن های دیگر کار شایسته حقوق بنیادین کار،حمایت های اجتماعی و گفت و گو های اجتماعی است که بر تشکلهای کارگری و اجرای پیمان های دسته جمعی تاکید دارد.