سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان آینده پژوهی نظام بانکداری / ۹ بهمن ماه ۹۲
سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان آینده پژوهی نظام بانکداری / ۹ بهمن ماه ۹۲

سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان آینده پژوهی نظام بانکداری در روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.    

سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان آینده پژوهی نظام بانکداری

در روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.