فایل ارایه دکتر بورکارد در چهارمین کنفرانس تحقیق در عملیات که به تازه گی توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات منتشر شده است

فایل ارایه دکتر بورکارد در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات که به تازه گی توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات منتشر شده است

دانلود فایل

صفحه انتشار فایل در وب سایت انجمن ایرانی تحقیق در عملیات :

http://www.iors.ir/find.php?item=1.62.107.fa

اطلاعات تماسی پروفسور بورکارد : http://www.opt.math.tu-graz.ac.at/burkard