سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران ۶-۵ آبان ۱۳۸۹ ، تهران برگزارکنندگان : پژوهشکده علوم خلاَقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری و TRIZ موسسه جهان دانش خانه نوآوران صنعت به حول وقوه الهی سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران در تاریخ های ۵ و […]

سومین کنفرانس ملی
خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
۶-۵ آبان ۱۳۸۹ ، تهران

برگزارکنندگان :

پژوهشکده علوم خلاَقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری و TRIZ

موسسه جهان دانش

خانه نوآوران صنعت

به حول وقوه الهی سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران در تاریخ های ۵ و ۶ آبان ۱۳۸۹ به عنوان جامع ترین کنفرانس حوزه علمی تخصصی خلاقیت و نوآوری در غرب آسیا ، با توکل به خالق هستی به همت پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ، خانه نوآوران صنعت ، مرکز مطالعات علمی تخیلی و موسسه علمی جهان دانش و همکاری تعدادی مراکز دیگر و اساتید ، صاحبنظران و پژوهشگران کشور در پی دو دوره برگزاری موفق در محورهای ذیل برگزار می گردد.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۲۰ مرداد ماه ۸۹

محورهای تخصصی همایش:
● خلاقیت شناسی روانشناختی …

نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره خلاقیت و نوآوری از دیدگاهها و جنبه های روانشناسی
مفاهیم نوین و ویژگی های تفکر خلاق ، تفکرابداعی و اختراعی ، تخیل خلاق .
جنبه های شناختی ( Cognitive ) فرایند خلاقیت ، فراشناخت و خلاقیت .
جنبه های هیجانی/عاطفی ( Emotional ) فرایند خلاقیت ، انگیزش و خلاقیت .
ویژگی های ذهنی ، رفتاری و شخصیتی افراد خلاق ، نوآور و کارآفرین .
مفاهیم و نظریه های نوین هوش ( مانند هوش های چندگانه ، هوش هیجانی و … ) ،
استعداد و رابطه آنها با خلاقیت ، روش های سنجش خلاقیت ( خلاقیت سنجی )
سایر موضوعات و مباحث مرتبط .
● خلاقیت شناسی پرورشی …

– نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره کلیه موضوعات و جنبه های تعلیم و تربیت خلاقیت و کارآفرینی شامل:
خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و مدیریت آموزشی ،
خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و مدیریت آموزشی ،
خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی آموزشی
خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی درسی
خلاقیت نوآوری و کارآفرینی و فناوری آموزشی ،
مفاهیم و ویژگی های یادگیری خلاق ، آموزش و تدریس خلاق ، برنامه درسی خلاق ،
انواع رویکردها و برنامه های آموزش تفکر برای مقاطع مختلف سنی و تحصیلی
آموزش تفکر خلاق ، تکنیک های خلاقیت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ،
آموزش تفکر نقادانه (Critical Thinking ) ، آموزش تفکر فلسفی ( P4C ) ،
آموزش تفکر تریزی (TRIZ ) ، آموزش تفکر بیونیکی ، آموزش تفکرعلمی فنی تخیلی ،
آموزش مهارت های زندگی ، – بازی های فکری و خلاق و نقش آنها
موانع و چالش های پرورش توانش های تفکر و خلاقیت در نظام آموزشی و راهکارها .
نقش خانواده در پرورش خلاقیت، الگوهای فرزندپروری خلاق .
سایر موضوعات و مباحث مرتبط
● خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی – مدیریت خلاقیت و نوآوری …

نظام های مدیریت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی .
نظام مدیریت ایده ها ، نظام پیشنهادها .
ساختارسازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری
فرهنگ سازمانی رشد دهنده خلاقیت و نوآوری .
الگوهای مدیریت خلاق ، نوآور و کارآفرین .
ویژگی های سازمان های خلاق ، نوآور و کارآفرین
خلاقیت شناسی TRIZ مدیریتی
خلاقیت شناسی بیونیکی مدیریتی .
خلاقیت و نوآوری و کیفیت و بهره وری
خلاقیت و نوآوری ، توسعه و تحول سازمانی ، تعالی سازمانی .
خلاقیت و نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات .
خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش
خلاقیت و نوآوری و ایجاد ارزش و مزایای رقابتی .
خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی . نظام ملی نوآوری و کارآفرینی .
تحقیق و توسعه ( R & D ) ، مدیریت فناوری ، آینده پژوهی .
چالش ها و راهکارهای توسعه خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی درسازمان ها و صنایع .
سایر موضوعات و مباحث مرتبط .
● خلاقیت شناسی کاربردی – مهندسی خلاقیت و نوآوری …

فنون ، روش ها و تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی .
فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله ( CPS) .
خلاقیت شناسی TRIZ ( نظریه حل مسئله ابداعی – نوآوری نظام یافته ) و کاربردهای مختلف آن .
اختراع شناسی ، تحلیل اختراعات و نوآوری های فناورانه ، مهندسی اختراع .
خلاقیت شناسی طبیعت محور – مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی .
مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی ( STIE ) .
سایر موضوعات و مباحث مرتبط
● خلاقیت شناسی جامعه شناختی ،خلاقیت شناسی اقتصادی …

فرهنگ خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی . راهکارهای فرهنگ سازی و ترویج .
ویژگی ها ی جامعه خلاق ، فرهنگ خلاق .
جنبه های جامعه شناختی ابداعات ، اختراعات و نوآوری ها .
موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی و رشد و توسعه اجتماعی .
مالکیت فکری . راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوران .
خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی ، اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری .
جنبه های اقتصادی نوآوری و کارآفرینی
نقش رسانه ها درفرهنگ سازی ،الگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت ونوآوری وکارآفرینی .
● خلاقیت شناسی و آثار علمی تخیلی …

تفکر و اندیشه پردازی علمی تخیلی
مبانی و ویژگی های داستان ها و فیلم های علمی تخیلی
نوع شناسی و سبک شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی
اختراع شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی (نظریه های علمی و ابداعات و اختراعات الهام گرفته شده از آثار علمی تخیلی ) ، فناوری تخیلی ، تکنوولژی .
علمی تخیلی در جهان و ایران – علمی تخیلی نویسان .
بررسی خلاقیت شناختی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی .
اندیشه پردازی و آثار علمی تخیلی در علوم مختلف .
کاربرد علمی تخیلی در برنامه های آموزشی و درسی مدارس و دانشگاهها .
کاربرد علمی تخیلی در پژوهش و به عنوان بخشی از روش تحقیق علمی .
کاربرد علمی تخیلی در حل خلاق مسئله ، روش شناسیTRIZ و بیونیک .
سایر موضوعات و مباحث مرتبط .

اهمیت فوق العاده و جایگاه و نقش ویژه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری ، و نیاز فزاینده برای کسب شناخت و دانش بیشتر در این باره ، سال هاست مطالعه ی علمی تخصصی آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین موضوعات ، بسیار لازم و اجتناب ناپذیر نموده است . مطالعات و پژوهش های علمی در باره خلاقیت و نوآوری که تقریبا از حدود شش دهه پیش آغاز گردیده ، روز به روز با سرعت بیشتر و گستره وسیع تر به پیش می رود . به طوری که در حال حاضر علم خلاقیت و نوآوری و بنابه رویکردی جامع ، علم خلاقیت شناسی ، یکی از حوزه های علمی تخصصی میان رشته ای بسیار فعال می باشد و در اکثر کشورها هر ساله کنفرانس های علمی مربوطه برگزار می گردد .سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران به طرح این حوزه علمی و جنبه های مختلف آن می پردازد و بر آن است با گردآوردن پژوهشگران، صاحب نظران و علاقمندان مربوطه ، زمینه ایجاد آشنائی بیشتر ، مبادله اطلاعات و ارائه نتایج مطالعات و پژوهش های علمی و کاربردی انجام شده در راستای رشد فعالیت های پژوهشی مرتبط و افزایش به کارگیری دستاوردها و آموزه های آنها در جهت رشد و توسعه خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در کشور را فراهم نماید . با توجه به نقش اساسی تخیل خلاق درفرایند خلاقیت ، این کنفرانس توجه ویژه ای به این موضوع و یکی از جنبه های اصلی آن یعنی «تخیل خلاق علمی/فناورانه» و آثار علمی تخیلی دارد . پژوهشگران ، دانشمندان ، مخترعان و نوآوران فراوانی در طول تاریخ علوم و فناوری ، تفکر خلاق تصویری یا تخیل ابداعی و اختراعی را منشاء و پایه خلاقیت ها و نوآوری های خود دانسته و همواره از اندیشه های علمی تخیلی و نیز داستان ها و فیلم های علمی تخیلی استفاده های فراوانی برده و می برند . آلبرت اینشتین(برنده جایزه نوبل و از بانیان اصلی نظریه نسبیت و فیزیک نوین) دربیان عمیق و مشهوری می گوید : « تصور و تخیل از دانش مهم تر است » ، ماکس پلانک ( برنده جایزه نوبل و از بانیان فیزیک کوانتومی ) بیان می دارد : « تصویری از جهان که فیزیک پیشنهاد می کند جهانی است آفریده ذهن انسان ، و تخیل دانشمند در جستجوی تصورات بارور برای کار علمی است » . گنریچ آلتشولر ( خلاقیت شناس و اختراع شناس بزرگ و بنیانگذار شاخه بسیار مهمی از علم خلاقیت شناسی به نام تریز )، تخیل اختراعی و اندیشه های علمی تخیلی را از عوامل اصلی اختراعات و نوآوری های فناورانه می داند ، دانشمندان بزرگ ایرانی مانند ابن سینا و ملاصدرا تخیل رابه عنوان عاملی اساسی در شناخت و تبیین دنیای مادی و طبیعت ونیز آفرینندگی بشری دانسته اند . شاید بتوان داستان پرواز شاهنامه فردوسی وموارد متعدد دیگری را ، ازاولین اندیشه ها وداستان های علمی تخیلی دانست و به احتمالی چه بسا اگر پژوهش جامعی انجام شود نشان دهد ایرانیان اولین پدیدآورندگان و پیشگامان اندیشه ها و داستان های علمی تخیلی بوده اند.
نتایج مطالعات خلاقیت شناسی اختراعات حاکی ازاین است که هزاران ابداع واختراع از داستان های علمی تخیلی الهام و سرمنشاء گرفته اند . امروزه اندیشه ها ، داستان ها و فیلم های علمی تخیلی یک ابزار بسیار موثر و کارامد برای آموزش های مبتنی بر رشد خلاقیت ، پژوهش های خلاق ، ابداعات ، اختراعات و نوآوری ها می باشند و در مراکز آموزشی و دانشگاهها ونیز درسازمان های پژوهشی مانند مراکز تحقیق و توسعه صنایع کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه و استفاده قرار می گیرند . بر مبنای این رویکرد، حوزه ی علمی تخیلی را می توان به عنوان یکی از شاخه های مهم خلاقیت شناسی دانست و از این رو به عنوان یکی از محورهای اصلی این کنفرانس می باشد .

وب سایت کنفرانس : http://www.iranci.com/