معرفی مدیریت دانش، رویکرد نظام‏مند خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصمیم‏ گیری، انعطاف ‏پذیری بیشتر، افزایش سود، کاهش بار کاری، افزایش بهره‏ وری، ایجاد فرصت‏های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‏کند. مدیریت موثر دانش سازمانها […]

معرفی

مدیریت دانش، رویکرد نظام‏مند خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصمیم‏ گیری، انعطاف ‏پذیری بیشتر، افزایش سود، کاهش بار کاری، افزایش بهره‏ وری، ایجاد فرصت‏های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‏کند.
مدیریت موثر دانش سازمانها را از زیانهای ناشی از خاتمه ارتباط مدیران و کارکنان با شرکت حفظ نموده و گسترش مفاهیم کلیدی را در سطح زیر واحدهای سازمان تسهیل می نماید. در شرایط کنونی بسیاری از سازمانهای فعال در عرصه داخلی جهت استفاده از مزیتهای رقابتی حاصل از فرآیندهای دانشی، به کشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

اهداف برگزاری کنفرانس

 • آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها
 • تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش
 • تشویق اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی
 • بررسی دستاوردهای ارزنده مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه مدیریت دانش
 • جلب نظر سیاستگذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مدیریت دانش

مزایای شرکت در کنفرانس

 • آشنائی با مقدمات، پیش نیازها و ضرورت های مدیریت دانش سازمانی
 • آشنائی با اصول و مبانی، استراتژی ها، چشم اندازهای آتی مدیریت دانش سازمانی
 • آشنائی با نقش و جایگاه مدیریت دانش در بخش ها و صنایع مختلف کشور
 • شناخت نقش و جایگاه مدیریت دانش در عرصه ملی و بین المللی
 • آشنائی با نوآوری های تکنولوژیک در مدیریت دانش سازمانها
 • بهره مندی از تجارب بین المللی در مدیریت دانش
 • آشنائی با موانع، راهکارها و تجربیات مدیریت دانش در سازمان ها
 • تبادل دستاوردهای جدید میان مدیران کشور

وب سایت کنفرانس : http://www.kmiran.com