شبکه مهندسی صنایع ایران با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند: کلاس های آزمون کارشناسی ارشد – فقط مهندسی صنایع تلفن رزرو کلاس   ۶۶۰۸۴۵۹۲ مشاوره رایگان آزمون ارشد صنایع: ۰۹۳۵۴۸۴۶۸۹۲ وب سایت : www.ienetwork.ir

شبکه مهندسی صنایع ایران با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

کلاس های آزمون کارشناسی ارشد – فقط مهندسی صنایع

تلفن رزرو کلاس   ۶۶۰۸۴۵۹۲
مشاوره رایگان آزمون ارشد صنایع: ۰۹۳۵۴۸۴۶۸۹۲

وب سایت : www.ienetwork.ir