ششمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی – ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲
ششمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی – ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲

The 6th International Conference on Fuzzy Information and Information Call for paper_ICFIE’2012 .

The 6th International Conference on Fuzzy Information and Information

Call for paper_ICFIE’2012

.