خبر – به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیرخانه انجمن سیستم‌های فازی ایران شماره ویژه مجله سیستم های فازی ایران مقاله می پذیرد.

محورهای اعلام شده برای ارایه مقالات به شرح ذیل می باشد […]

خبر – به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام دبیرخانه انجمن سیستم‌های فازی ایران شماره ویژه مجله سیستم های فازی ایران مقاله می پذیرد.

محورهای اعلام شده برای ارایه مقالات به شرح ذیل می باشد :

Statistical inference for fuzzy data

   Regression models in fuzzy environment

   Fuzzy time series analysis

   Statistical decision theory in fuzzy environment

   Fuzzy reliability theory and applications

   Bayesian methods in fuzzy data analysis

اطلاعات بیشتر در :

http://www.fuzzy.ir/files/site1/pages/call_for_papers_(special_issue).pdf