معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با هدف دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت و روند علوم در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، شناسایی نقاط ضعف و قوت بهره گیری از پیشنهادات برای چاره اندیشی در جهت رفع چالشها و تهدیدات، در نظر دارد لا اقل صد موضوع از موضوعات مهم علم، را مورد ارزیابی و ممیزی قرار دهد. برای انجام این مهم بر آن است تا ضمن پرهیز از توسعه سازمانی و گسترش تشکیلاتی و ایجاد کارگروه های پژوهشی و هسته های ارزیابی که لزوما به توسعه گسترده و ناموجه سازمانی و تحمیل هزینه های گزاف مالی و از طرفی نادیده انگاشتن ظرفیت های ارزشمند انسانی و سازمانی علمی موجود کشور می انجامد، از ظرفیت ها و توانمندی های خبرگان، دانشگاه ها، فرهنگستان ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، نهاد ها و انجمن های علمی موجود استفاده نماید.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با هدف دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت و روند علوم در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، شناسایی نقاط ضعف و قوت بهره گیری از پیشنهادات برای چاره اندیشی در جهت رفع چالشها و تهدیدات، در نظر دارد لا اقل صد موضوع از موضوعات مهم علم، را مورد ارزیابی و ممیزی قرار دهد. برای انجام این مهم بر آن است تا ضمن پرهیز از توسعه سازمانی و گسترش تشکیلاتی و ایجاد کارگروه های پژوهشی و هسته های ارزیابی که لزوما به توسعه گسترده و ناموجه سازمانی و تحمیل هزینه های گزاف مالی و از طرفی نادیده انگاشتن ظرفیت های ارزشمند انسانی و سازمانی علمی موجود کشور می انجامد، از ظرفیت ها و توانمندی های خبرگان، دانشگاه ها، فرهنگستان ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، نهاد ها و انجمن های علمی موجود استفاده نماید.

معاونت، تحقق این امر را در قالب ایجاد سامانه مدیریتی غیر وابسته، روان و فعال دنبال نموده و می نماید که در آن انجمن های علمی کارآمد به عنوان بازوان اجرایی سامانه ممیزی توسعه علوم، مسولیت خطیر کانون ها و هسته های ارزیاب و ممیزی کننده وضعیت توسعه علوم را عهده دار هستند به عبارت دیگر در این طرح، مدیریت اجرایی و عملیاتی ارزیابی و ممیزی توسعه علوم که نیازمند تشکیل کارگروه ها ی پژوهشگر، گردآورنده اطلاعات و تحلیلگر می باشد با انجمن علمی است.

انجمن های علمی بعد از آینکه توانمندی شان توسط شوراهای تخصصی نظارت و ارزیابی احراز می گردد با تشکیل یا مهندسی مجدد سامانه ی پژوهشی تحلیلی خود، موضوع ارجاعی از سوی دبیر محترم ممیزی مربوط که توسط شورای تخصصی نظارت تعیین می شود را ممیزی می نمایند، بدیهی است که موضوع ارجاع شده لزوما ارتباط تخصصی و کارشناسی لازم با فعالیت را خواهد داشت.

یاد آوری گردد که هر انجمنی با ایجاد یا مهندسی سامانه پژوهشی و تشکیل تیم کارشناسی متناسب به جمع آوری، وزن دهی و پردازش اطلاعات و آمار از مراجع و مراکز مختلف ذیصلاح : تحلیل و ارزیابی نتایج، شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها و نهایتا جمع بندی و ارایه پیشنهادات پیرامون موضوع مورد ممیزی می پردازد.