مجله روش شماره ۱۳۶ منتشر شد.
مجله روش شماره ۱۳۶ منتشر شد.

در این شماره می خوانید :

سرمقاله/ توسعه اجتماعى با مدیریت سمى اتفاق نمى افتد!
گزارش ویژه/ مدیریت سمى و مهندسی صنایع
مصاحبه سردبیر مجله روش با مهندس نصرت ا… سیفی مدیرعامل شرکت خدمات انرژی دانا
روی خط اخبار
رسیدن به رشد اقتصادى از طریق افزایش بهره ورى و ارزش افزوده […]

در این شماره می خوانید :

  • سرمقاله/ توسعه اجتماعى با مدیریت سمى اتفاق نمى افتد!
  • گزارش ویژه/ مدیریت سمى و مهندسی صنایع
  • مصاحبه سردبیر مجله روش با مهندس نصرت ا… سیفی مدیرعامل شرکت خدمات انرژی دانا
  • روی خط اخبار
  • رسیدن به رشد اقتصادى از طریق افزایش بهره ورى و ارزش افزوده
  • ارزیابی تاثیرات مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) در حوزه منابع انسانی
  • ارگونومى و کاربردهاى آن
  • عوامل اثرگذار در ارتقاء بهره ورى نیروى انسانى در سازمان ها
  • ارتقا کیفیت خدمات درمانى در بیمارستان با بکارگیرىQFD  و کاردینال
  • ارائه ى مدل بهر هورى انطباقى براى معادن و صنایع معدنى کشور بر اساس مدل تعالى سازمانى EFQM

تهیه مجله از طریق وب سایت مجله :

http://www.e-ravesh.com