به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت انجمن مهندسی صنایع ایران مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) در ساعت ۱۵:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی صنایع برگزار خواهد شد. در ادامه این آگهی دستور جلسه به شرح زیر ذکر شده است […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت انجمن مهندسی صنایع ایران مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) در ساعت ۱۵:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه سال جاری در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی صنایع برگزار خواهد شد.

در ادامه این آگهی دستور جلسه به شرح زیر ذکر شده است :

۱- استماع گزارش  رییس هیأت مدیره از عملکرد هیأت مدیره.

۲- استماع، بررسی و تصویب پیشنهادات و گزارش های بازرس انجمن.

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه سالهای مالی منتهی به ۸۹/۶/۳۱ و/۹۰/۶/۳۱

۴- انتخاب بازرس انجمن.

۵- سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع می­باشد.