مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران دیروز چهارشنبه در آمفی تئاتر محل برگزاری کنفرانس برگزار شد. در این مجمع ابتدا دکتر محمدرضا اکبری جوکار به ارائه­ ی گزارشی از عملکرد سه ساله این انجمن در زمینه­ های برنامه­ ریزی، مجامع عمومی برگزار­شده، نشریات، جذب منابع و غیره پرداختند. سپس مهندس پیام خرازیان به نمایندگی از مهندس محمود کریمی بازرس انجمن گزارشی از چگونگی عملکرد انجمن و سپس پیشنهاداتی را در زمینه بهبود عملکرد انجمن بیان نمودند.پس از آن گزارش مالی انجمن توسط جناب آقای اویسی به مجمع عمومی ارائه گردید.

با معرفی 17 کاندیدا برای انتخاب هفت نفر به عنوان هیات مدیره جدید انجمن مهندسی صنایع ایران، انتخابات مجمع با حضور نماینده وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. پس از انتخابات دکتر فریماه مخاطب رفیعی از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر پرویز فتاحی از دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر محمد اقدسی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مجید امین نیری از دانشگاه امیرکبیر، دکتر محمدصالح اولیاء از دانشگاه یزد، دکتر فریبرز جولای از دانشگاه تهران و مهندس محمد مهران هنرمندیان از مجتمع فولاد مبارکه سپاهان انتخاب شدند.

مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران در آمفی تئاتر محل برگزاری کنفرانس برگزار شد. در این مجمع ابتدا دکتر محمدرضا اکبری جوکار به ارائه­ ی گزارشی از عملکرد سه ساله این انجمن در زمینه­ های برنامه­ ریزی، مجامع عمومی برگزار­شده، نشریات، جذب منابع و غیره پرداختند. سپس مهندس پیام خرازیان به نمایندگی از مهندس محمود کریمی بازرس انجمن گزارشی از چگونگی عملکرد انجمن و سپس پیشنهاداتی را در زمینه بهبود عملکرد انجمن بیان نمودند.پس از آن گزارش مالی انجمن توسط جناب آقای اویسی به مجمع عمومی ارائه گردید.

با معرفی 17 کاندیدا برای انتخاب هفت نفر به عنوان هیات مدیره جدید انجمن مهندسی صنایع ایران، انتخابات مجمع با حضور نماینده وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. پس از انتخابات دکتر فریماه مخاطب رفیعی از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر پرویز فتاحی از دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر محمد اقدسی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مجید امین نیری از دانشگاه امیرکبیر، دکتر محمدصالح اولیاء از دانشگاه یزد، دکتر فریبرز جولای از دانشگاه تهران و مهندس محمد مهران هنرمندیان از مجتمع فولاد مبارکه سپاهان انتخاب شدند.